Translation / Taxi


Learn vietnamese - Taxi
Learn vietnamese - Taxi
www.loecsen.com

English Vietnamese
Taxi!  Taxi
Where would you like to go? Anh muốn đi đâu ?
I'm going to the train station Tôi đến ga
I'm going to the Day and Night Hotel Tôi đến khách sạn Ngày và Đêm
Can you take me to the airport, please? Vui lòng đưa tôi đến sân bay
Can you take my luggage? Mang hành lý giúp tôi được không ?
Is it far from here? Chỗ đó có xa đây không ?
No it's close Không, ở ngay đây thôi
Yes it's a little bit further away Có, hơi xa đấy
How much will it be? Hết bao nhiêu tiền ?
Take me there, please Làm ơn đưa tôi đến đó
You go right Ở bên phải
You go left Ở bên trái
It's straight on Ở phía trước
It's right here Ở đây
It's that way Ở kia
Stop! Dừng lại !
Take your time Cứ bình tĩnh
Can I have a receipt, please? Làm ơn viết ra giấy cho tôi được không ?
9.0/10 (85 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments