Traducción / Marcas del tiempo


Curso albanés - Marcas del tiempo
Curso albanés - Marcas del tiempo
www.loecsen.com

Español Albanés
¿Cuándo llegaste aquí? Kur arrin? - kuɾ arrin?
Hoy Sot - sɔt
Ayer Dje - djε
Hace dos días Që prej dy ditësh - cə pɾɛj dy ditəʃ
¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Sa do qëndrosh? - sa dɔ cəndɾɔʃ?
Me voy mañana Largohem nesër - laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Me voy pasado mañana Largohem pasnesër - laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Dentro de tres días Largohem për tri ditë - laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Lunes E hënë - ε hənə
Martes E martë - ε maɾtə
Miércoles E mërkurë - ε məɾkuɾə
Jueves E enjte - ε εɲtε
Viernes E premte - ε pɾεmtε
Sábado E shtunë - ε ʃtunə
Domingo E dielë - ε diεlə
Enero Janar - janaɾ
Febrero Shkurt - ʃkuɾt
Marzo Mars - maɾs
Abril Prill - pɾiɫ
Mayo Maj - maj
Junio Qershor - cεɾʃɔɾ
Julio Korrik - kɔrik
Agosto Gusht - ɡuʃt
Septiembre Shtator - ʃtatɔɾ
Octubre Tetor - tεtɔɾ
Noviembre Nëntor - nəntɔɾ
Diciembre Dhjetor - ðjεtɔɾ
¿A qué hora te vas ? Kur nisesh? - kuɾ nisɛʃ?
A las ocho de la mañana Në mëngjes, në orën tetë - nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Por la mañana a las ocho y cuarto Në mëngjes, në orën tetë e një çerek - nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Por la mañana a las ocho y media Në mëngjes në orën tetë e gjysmë - nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Por la mañana a las nueve menos cuarto Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë - nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
A las seis de la tarde Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë - nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Llego tarde Jam me vonesë - jam mεvɔnεsə
7.3/10 (4 votos)

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios