Traducción / Partir


Curso albanés - Partir
Curso albanés - Partir
www.loecsen.com

Español Albanés
¡Ya es tarde, debo irme! Është vonë. Duhet të iki! - əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
¿Podemos volver a vernos? Mund të shihemi sërish? - mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Sí, por supuesto Po, me kënaqësi - pɔ, mε kənacəsi
Vivo en esta dirección Unë banoj në këtë adresë - unə banɔj nə kətə adɾεsə
¿Me das tu número de teléfono? Ke një numër telefoni? - kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Sí, aquí lo tienes Po, ja ku është. - pɔ, ja ku əʃtə
Me lo he pasado muy bien contigo Kalova mirë me ty. - kalɔva miɾə mε ty
Para mi, también ha sido un placer Edhe unë. U gëzova që të takova. - εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Nos vemos pronto Do të shihemi së shpejti - dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
Eso espero Me kënaqësi - mε kənacəsi
¡Adios! Përshëndetje - pəɾʃəndεtjε
Hasta mañana Shihemi nesër! - ʃihεmi nεsəɾ
7.3/10 (4 votos)

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios