Traducción / Taxi


Curso albanés - Taxi
Curso albanés - Taxi
www.loecsen.com

Español Albanés
¡Taxi! Taksi! - taksi
¿A dónde quiere ir? Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
Voy a la estación Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Voy al hotel Día y Noche Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
¿Puede cargar mi equipaje? Por favor Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
¿Está lejos de aquí? Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
No, es al lado Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
Sí, está un poco más lejos Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
¿Cuánto va a costar? Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Lleveme aquí, por favor Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Es a la derecha Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
Es a la izquierda Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
Siga derecho Është drejt - əʃtə dɾεjt
Es aquí Arritëm! - aritəm
Están por allí Është andej! - əʃtə andεj
¡Pare! Ndalo! - ndalɔ
Tómese su tienpo Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
¿Me puede dar un recibo? Por favor Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
7.3/10 (4 votos)

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios