Traducción - Números

Curso armenio - Números
www.loecsen.com

Español Armenio
Cero Զրո - Zro
Uno Մեկ - Mek
Dos Երկու - Erku
Tres Երեք - Ereq
Cuatro Չորս - Tchors
Cinco Հինգ - Hing
Seis Վեց - Vets
Siete Յոթ - Yot
Ocho Ութ - Ut
Nueve Ինը - Iny
Diez Տաս - Tas
Once Տասնմեկ - Tasnmek
Doce Տասներկու - Tasnerku
Trece Տասներեք - Tasnereq
Catorce Տասնչորս - Tasntchors
Quince Տասնհինգ - Tasnhing
Dieciseis Տասնվեց - Tasnvets
Diecisiete Տասնյոթ - Tasnyot
Dieciocho Տասնութ - Tasnut
Diecinueve Տասնինը - Tasniny
Veinte Քսան - Qsan
Veintiuno Քսանմեկ - Qsanmek
Veintidos Քսաներկու - Qsanerku
Veintres Քսաներեք - Qsanereq
Veinticuatro Քսանչորս - Qsantchors
Veinticinco Քսանհինգ - Qsanhing
Veintiseis Քսանվեց - Qsanvets
Veintisiete Քսանյոթ - Qsanyot
Veintiocho Քսանութ - Qsanut
Veintinueve Քսանինը - Qsaniny
Treinta Երեսուն - Eresun
Treinta y uno Երեսունմեկ - Eresunmek
Treinta y dos Երեսուներկու - Eresunerku
Treinta y tres Երեսուներեք - Eresunereq
Treinta y cuatro Երեսունչորս - Eresuntchors
Treinta y cinco Երեսունհինգ - Eresunhing
Treinta y seis Երեսունվեց - Eresunvets
Cuarenta Քառասուն - Qarasun
Cincuenta Հիսուն - Hisun
Sesenta Վաթսուն - Vatsun
Setenta Յոթանասուն - Yotanasun
Ochenta Ութսուն - utsun
Noventa Իննսուն - Innsun
Cien Հարյուր - Haryur
Ciento cinco Հարյուր հինգ - Haryur hing
Doscientos Երկու հարյուր - Erku haryur
Trecientos Երեք հարյուր - Ereq haryur
Cuatrocientos Չորս հարյուր - Tchors haryur
Mil Հազար - Hazar
Mil quinientos Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Dos mil Երկու հազար - Yerku hazar
Diez mil Տաս հազար - Tas hazar10.0/10 (2 votos)

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios