Birmano > Alfabeto

Alfabeto : birmano

birmanoespañol
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Una gorra
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Un tenedor
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
¡Felicidades!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Voy a comer pescado
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
¿Quieres aprender algunas palabras?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
El suburbio
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Julio
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Cenar
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Primeros auxilios
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
¡Felicidades!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
¿Cuál es el precio por cada noche?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Puedes repetir, por favor
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Vivo en esta dirección
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Lleno, por favor
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Sólo un poco
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Mar
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Vaso
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Miércoles
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Los horarios de autobuses
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
No gracias, estoy cansado
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
¿A dónde quiere ir?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
¿Tiene los horarios de tren?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
30
ိုင္
[ waiN ]
Vino
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
¡Salud!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Verduras
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Habitación
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
El tiempo va a cambiar
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Una gorra
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Abril
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Agosto
41