Traducción / Playa


Curso chino - Playa
Curso chino - Playa
www.loecsen.com

Español Chino
La playa 海滩 - hǎitān
¿Dónde puedo comprar un balón? 您知道在哪里能买足球吗? - nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Hay una tienda es esta dirección 往这个方向走会有一家店 - wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
Un balón 足球 - zúqiú
Prismáticos 望远镜 - wàngyuǎnjìng
Una gorra 太阳帽 - tàiyáng mào
Una toalla 浴巾 - yùjīn
Sandalias 拖鞋 - tuōxié
Un cubo 塑料桶 - sùliào tǒng
Loción bronceadora 防晒霜 - fángshàishuāng
Traje de baño 游泳衣 - yóuyǒng yī
Gafas de sol 太阳眼镜 - tài
Marisco 贝壳类 - bèiké lèi
Tomar un bañu del sol 太阳浴 - tàiyáng yù
Soleado 阳光明媚 - yángguāng míngmèi
Puesta de sol 日落 - rìluò
Parasol 遮阳伞 - zhē yángsǎn
Sol 太阳 - tàiyáng
Insolación 中暑 - zhòngshǔ
¿Es peligroso nadar aquí? 这里游泳危险吗? - zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
No, no es peligroso 不,不危险 - bù, bù wēixiǎn
Sí, está prohibido nada aquí 对,这里禁止游泳 - duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Nadar 游泳 - yóuyǒng
Natación 游泳 - yóuyǒng
Ola 海浪 - hǎi làng
Mar 大海 - dàhǎi
Duna 沙丘 - shāqiū
Arena 沙 - shā
¿Qué tiempo hará mañana? 明天天气如何? - míngtiān tiānqì rúhé
El tiempo va a cambiar 天气要变了 - tiānqì yào biàn le
Va a llover 要下雨 - yào xiàyǔ
Va a hacer sol 要出太阳 - yào chū tàiyáng
Habrá mucho viento 要刮大风 - yào guā dà fēng
Sombra 影子 - yǐngzi
8.8/10 (143 votos) - 11 reviews

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios