Traducción / Números


Curso croata - Números
Curso croata - Números
www.loecsen.com

Español Croata
Cero Nula - noula
Uno Jedan - yedan
Dos Dva - dva
Tres Tri - tri
Cuatro Četiri - tchètiri
Cinco Pet - pet
Seis Šest - chèstt
Siete Sedam - sedamm
Ocho Osam - osamm
Nueve Devet - devet
Diez Deset - deset
Once Jedanaest - yèdanaèsstt
Doce Dvanaest - dvanaèsstt
Trece Trinaest - trinaèsstt
Catorce Četrnaest - tchètrnaèsstt
Quince Petnaest - pètnaèsstt
Dieciseis Šesnaest - chèssnaèsstt
Diecisiete Sedamnaest - sèdammnaèsstt
Dieciocho Osamnaest - ossammnaèsstt
Diecinueve Devetnaest - dèvètnaèsstt
Veinte Dvadeset - Dvadèssètt
Veintiuno Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
Veintidos Dvadeset dva - dvadèssètt dva
Veintres Dvadeset tri - dvadèssètt tri
Veinticuatro Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
Veinticinco Dvadeset pet - dvadèssètt pet
Veintiseis Dvadeset šest - dvadèssètt chest
Veintisiete Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
Veintiocho Dvadeset osam - dvadèssètt osam
Veintinueve Dvadeset devet - dvadèssètt devet
Treinta Trideset - tridèssètt
Treinta y uno Trideset jedan - tridèssètt yedan
Treinta y dos Trideset dva - tridèssètt dva
Treinta y tres Trideset tri - tridèssètt tri
Treinta y cuatro Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
Treinta y cinco Trideset pet - tridèssètt pet
Treinta y seis Trideset šest - tridèssètt chèstt
Cuarenta Četrdeset - tchetrdèssètt
Cincuenta Pedeset - pèdèssètt
Sesenta Šezdeset - chezdèssètt
Setenta Sedamdeset - sèdammdèssètt
Ochenta Osamdeset - ossamdèssètt
Noventa Devedeset - dèvèdèssètt
Cien Sto - sto
Ciento cinco Sto pet - sto pet
Doscientos Dvjesto - dvyèssto
Trecientos Tristo - tristo
Cuatrocientos Četiristo - tchètiristo
Mil Tisuća - tissoutcha
Mil quinientos Tisuću petsto - tisoutchou petsto
Dos mil Dvije tisuće - dviyé tissoutchè
Diez mil Deset tisuća - deset tissoutcha
9.5/10 (32 votos) - 7 reviews

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios