Traducción / Números


Curso eslovaco - Números
Curso eslovaco - Números
www.loecsen.com

Español Eslovaco
Cero Nula
Uno Jeden
Dos Dva
Tres Tri
Cuatro Štyri
Cinco Päť
Seis Šesť
Siete Sedem
Ocho Osem
Nueve Deväť
Diez Desať
Once Jedenácť
Doce Dvanácť
Trece Trinácť
Catorce Štrnácť
Quince Pätnácť
Dieciseis Šestnácť
Diecisiete Sedemnácť
Dieciocho Osemnácť
Diecinueve Devätnácť
Veinte Dvadsať
Veintiuno Dvadsať jeden
Veintidos Dvadsať dva
Veintres Dvadsať tri
Veinticuatro Dvadsať štyri
Veinticinco Dvadsať päť
Veintiseis Dvadsať šesť
Veintisiete Dvadsať sedem
Veintiocho Dvadsaťosem
Veintinueve Dvadsať deväť
Treinta Tridsať
Treinta y uno Tridsať jedna
Treinta y dos Tridsať dva
Treinta y tres Tridsať tri
Treinta y cuatro Tridsať štyri
Treinta y cinco Tridsať päť
Treinta y seis Třicet šesť
Cuarenta Štyridsať
Cincuenta Päťdesiat
Sesenta Šesťdesiat
Setenta Sedemdesiat
Ochenta Osemdesiat
Noventa Deväťdesiat
Cien Sto
Ciento cinco Sto päť
Doscientos Dve sto
Trecientos Tri sto
Cuatrocientos Štyri sto
Mil Tisíc
Mil quinientos Tisíc päť sto
Dos mil Dve tisíc
Diez mil Desať tisíc
9.7/10 (3 votos)

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios