Traducción - Números

Curso letón - Números
www.loecsen.com

Español Letón
Cero Nulle
Uno Viens
Dos Divi
Tres Trīs
Cuatro Četri
Cinco Pieci
Seis Seši
Siete Septiņi
Ocho Astoņi
Nueve Deviņi
Diez Desmit
Once Vienpadsmit
Doce Divpadsmit
Trece Trīspadsmit
Catorce Četrpadsmit
Quince Piecpadsmit
Dieciseis Sešpadsmit
Diecisiete Septiņpadsmit
Dieciocho Astoņpadsmit
Diecinueve Deviņpadsmit
Veinte Divdesmit
Veintiuno Divdesmit viens
Veintidos Divdesmit divi
Veintres Divdesmit trīs
Veinticuatro Divdesmit četri
Veinticinco Divdesmit pieci
Veintiseis Divdesmit seši
Veintisiete Divdesmit septiņi
Veintiocho Divdesmit astoņi
Veintinueve Divdesmit deviņi
Treinta Trīsdesmit
Treinta y uno Trīsdesmit viens
Treinta y dos Trīsdesmit divi
Treinta y tres Trīsdesmit trīs
Treinta y cuatro Trīsdesmit četri
Treinta y cinco Trīsdesmit pieci
Treinta y seis Trīsdesmit seši
Cuarenta Četrdesmit
Cincuenta Piecdesmit
Sesenta Sešdesmit
Setenta Septiņdesmit
Ochenta Astoņdesmit
Noventa Deviņdesmit
Cien Simts
Ciento cinco Simts pieci
Doscientos Divi simti
Trecientos Trīs simti
Cuatrocientos Četri simti
Mil Tūkstotis
Mil quinientos Tūkstotis pieci simti
Dos mil Divi tūkstoši
Diez mil Desmit tūkstoši10.0/10 (3 votos)

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios