Traducción / Números


Curso polaco - Números
Curso polaco - Números
www.loecsen.com

Español Polaco
Cero Zero
Uno Jeden
Dos Dwa
Tres Trzy
Cuatro Cztery
Cinco Pięć
Seis Sześć
Siete Siedem
Ocho Osiem
Nueve Dziewięć
Diez Dziesięć
Once Jedenaście
Doce Dwanaście
Trece Trzynaście
Catorce Czternaście
Quince Piętnaście
Dieciseis Szesnaście
Diecisiete Siedemnaście
Dieciocho Osiemnaście
Diecinueve Dziewiętnaście
Veinte Dwadzieścia
Veintiuno Dwadzieścia jeden
Veintidos Dwadzieścia dwa
Veintres Dwadzieścia trzy
Veinticuatro Dwadzieścia cztery
Veinticinco Dwadzieścia pięć
Veintiseis Dwadzieścia sześć
Veintisiete Dwadzieścia siedem
Veintiocho Dwadzieścia osiem
Veintinueve Dwadzieścia dziewięć
Treinta Trzydzieści
Treinta y uno Trzydzieści jeden
Treinta y dos Trzydzieści dwa
Treinta y tres Trzydzieści trzy
Treinta y cuatro Trzydzieści cztery
Treinta y cinco Trzydzieści pięć
Treinta y seis Trzydzieści sześć
Cuarenta Czterdzieści
Cincuenta Pięćdziesiąt
Sesenta Sześćdziesiąt
Setenta Siedemdziesiąt
Ochenta Osiemdziesiąt
Noventa Dziewięćdziesiąt
Cien Sto
Ciento cinco Sto pięć
Doscientos Dwieście
Trecientos Trzysta
Cuatrocientos Czterysta
Mil Tysiąc
Mil quinientos Tysiąc pięćset
Dos mil Dwa tysiące
Diez mil Dziesięć tysięcy
9.2/10 (27 votos) - 2 reviews

Sus comentarios son bienvenidos

Mostrar comentarios