Tõlge / Arvud


Õpi albaania keel - Arvud
Õpi albaania keel - Arvud
www.loecsen.com

Eesti keel Albaania keel
Null Zero - zεɾɔ
Üks Një - ɲə
Kaks Dy - dy
Kolm Tre - tɾε
Neli Katër - katəɾ
Viis Pesë - pεsə
Kuus Gjashtë - ɟaʃtə
Seitse Shtatë - ʃtatə
Kaheksa Tetë - tεtə
Üheksa Nëntë - nəntə
Kümme Dhjetë - ðjεtə
Üksteist Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Kaksteist Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Kolmteist Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Neliteist Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Viisteist Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Kuusteist Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Seitseteist Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Kaheksateist Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Üheksateist Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Kakskümmend Njëzetë - ɲəzεtə
Kakskümmend üks Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Kakskümmend kaks Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Kakskümmend kolm Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Kakskümmend neli Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Kakskümmend viis Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Kakskümmend kuus Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Kakskümmend seitse Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Kakskümmend kaheksa Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Kakskümmend üheksa Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Kolmkümmend Tridhjetë - tɾiðjεtə
Kolmkümmend üks Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Kolmkümmend kaks Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Kolmkümmend kolm Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Kolmkümmend neli Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Kolmkümmend viis Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Kolmkümmend kuus Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Nelikümmend Dyzetë - dyzεt
Viiskümmend Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Kuuskümmend Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Kuuskümmend kuus Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Kaheksakümmend Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Üheksakümmend Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Sada Njëqind - ɲəcind
Viissada Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Kakssada Dyqind - dycind
Kolmsada Treqind - tɾεcind
Nelisada Katërqind - katəɾcind
Tuhat Një mijë - ɲə mijə
Tuhat viissada Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Kaks tuhat Dy mijë - dymijə
Kümme tuhat Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare