Tõlge / Arvud


Õpi tai keel - Arvud
Õpi tai keel - Arvud


Eesti keel Tai keel
Null ศูนย์ - Sun
Üks หนึ่ง - Nueng
Kaks สอง - Song
Kolm สาม - Sam
Neli สี่ - Si
Viis ห้า - Ha
Kuus หก - Hok
Seitse เจ็ด - Chet
Kaheksa แปด - Paet
Üheksa เก้า - Kao
Kümme สิบ - Sip
Üksteist สิบเอ็ด - Sip Et
Kaksteist สิบสอง - Sip Song
Kolmteist สิบสาม - Sip Sam
Neliteist สิบสี่ - Sip Si
Viisteist สิบห้า - Sip Ha
Kuusteist สิบหก - Sip Hok
Seitseteist สิบเจ็ด - Sip Chet
Kaheksateist สิบแปด - Sip Paet
Üheksateist สิบเก้า - Sip Kao
Kakskümmend ยี่สิบ - Yisip
Kakskümmend üks ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Kakskümmend kaks ยี่สิบสอง - Yisip Song
Kakskümmend kolm ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Kakskümmend neli ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Kakskümmend viis ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Kakskümmend kuus ยี่สิบหก - Yisip Hok
Kakskümmend seitse ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Kakskümmend kaheksa ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Kakskümmend üheksa ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Kolmkümmend สามสิบ - Samsip
Kolmkümmend üks สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Kolmkümmend kaks สามสิบสอง - Samsip Song
Kolmkümmend kolm สามสิบสาม - Samsip Sam
Kolmkümmend neli สามสิบสี่ - Samsip Si
Kolmkümmend viis สามสิบห้า - Samsip Ha
Kolmkümmend kuus สามสิบหก - Samsip Hok
Nelikümmend สี่สิบ - Si Sip
Viiskümmend ห้าสิบ - Ha Sip
Kuuskümmend หกสิบ - Hok Sip
Kuuskümmend kuus เจ็ดสิบ - Chet Sip
Kaheksakümmend แปดสิบ - Paet Sip
Üheksakümmend เก้าสิบ - Kao Sip
Sada หนึ่งร้อย - Nueng Roi
Viissada หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
Kakssada สองร้อย - Song Roi
Kolmsada สามร้อย - Sam Roi
Nelisada สี่ร้อย - Si Roi
Tuhat หนึ่งพัน - Nueng Phan
Tuhat viissada หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
Kaks tuhat สองพัน - Song Phan
Kümme tuhat หนึ่งหมื่น - Nueng Muen

Loecsen Print

( 0 hääled )

Teie kommentaarid on teretulnud!

Kuva kommentaare