+ 15 thèmes
Expressions essentielles, Conversation, Chercher une personne, Repères de temps, Partir, Bar, Restaurant, Taxi, Transport, Hôtel, Plage, Famille, Sentiments, Apprendre, Couleurs, Nombres, En cas de soucis,

Traduction / Taxi


Cours albanais - Taxi
Cours albanais - Taxi


Français Albanais
Taxi !  Taksi! - taksi
Où allez-vous ? Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
Je vais à la gare Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Je vais à l'hôtel Jour et Nuit Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Pourriez-vous m'emmener à l'aéroport ? Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Pouvez-vous prendre mes bagages ? Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Est-ce que c'est loin d'ici ? Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Non, c'est à côté Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
Oui c'est un peu plus loin Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Combien cela va coûter ? Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Amenez-moi ici s'il vous plaît Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
C'est à droite Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
C'est à gauche Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
C'est tout droit Është drejt - əʃtə dɾεjt
C'est ici Arritëm! - aritəm
C'est par là Është andej! - əʃtə andεj
Stop ! Ndalo! - ndalɔ
Prenez votre temps Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
Est-ce que vous pouvez me faire une note s'il vous plaît ? Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?

Loecsen Print