Birman > Alphabet

Alphabet : birman

birmanfrançais
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Une casquette
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Une fourchette
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Félicitations !
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Je vais prendre du poisson !
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Tu veux apprendre un peu de vocabulaire  ?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
La banlieue
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Juillet
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Le dîner
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Poste de secours
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Félicitations !
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Quel est le prix d'une nuit ?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Tu peux répéter s'il te plaît ?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
J'habite à cette adresse
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Le plein s'il vous plaît
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Seulement un petit peu
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Mer
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Verre
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Mercredi
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
L'horaire des bus
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Non merci, je suis assez fatigué
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Où allez-vous ?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Avez-vous l'horaire des trains ?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Du thé
30
ိုင္
[ waiN ]
Du vin
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
A la tienne
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Des légumes
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Chambre
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Le temps va changer
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Une casquette
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Avril
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Août
41