אלפבית (אנגלית)

1A
A ball
כדור
2B
Bed and breakfast
חדר עם ארוחת-בוקר
3C
Can I have a knife, please?
?סליחה, יש לך סכין
4D
December
דצמבר
5E
Eight
שמונה
6F
February
פברואר
7G
Glass
כוס
8H
Hair salon
מספרה
9I
I am cold
קר לי
10J
January
ינואר
11K
Ok
בסדר
12L
Leave me alone!
עזוב אותי בשקט!
13M
March
מרץ
14N
Nine
תשע
15O
October
אוקטובר
16P
Papers
תעודות
17Q
Morning, at a quarter past 8
בשמונה ורבע בבוקר
18R
Are there any messages for me?
?יש הודעות בשבילי
19S
Salad
סלט
20T
Take me there, please
קח אותי לכאן בבקשה
21U
August
אוגוסט
22V
Vegetables
ירקות
23W
Warm
חם
24X
Excuse me, how much do I owe?
סליחה ,כמה אני חייב לך
25Y
Yellow
צהוב
26Z
Zero
אפס