תרגום - מספרים

למד הינדית - מספרים
www.loecsen.com

עברית הינדית
אפס शून्य - Śhūn'ya
אחת एक - Ēk
שתים दो - 
שלוש तीन - Tīn
ארבע चार - Tchār
חמש पांच - Pān̄ch
שש छह - Tchèh
שבע सात - Sāt
שמונה आठ - Āṭh
תשע नौ - Nau
עשר दस - Dass
אחת-עשרה ग्यारह - Gyārha
שתים-עשרה बारह - Bārha
שלוש-עשרה तेरह - Tērha
ארבע-עשרה चौदह - Tchaudha
חמש-עשרה पंद्रह - Pandrha
שש-עשרה सोलह - Sōlha
שבע-עשרה सत्रह - Satrha
שמונה-עשרה अठारह - Aṭhārha
תשע-עשרה उन्नीस - Unnīss
עשרים बीस - Bīss
עשרים ואחת इक्कीस - Ikkīss
עשרים ושתים बाईस - Bā'īss
עשרים ושלוש तेईस - Tē'īss
עשרים וארבע चौबीस - Tchaubīss
עשרים וחמש पच्चीस - Pacchīss
עשרים ושש छब्बीस - Tchabbīss
עשרים ושבע सत्ताईस - Sattā'īss
עשרים ושמונה अट्ठाईस - Aṭṭhā'īss
עשרים ותשע उनतीस - Untīss
שלושים तीस - Tīss
שלושים ואחת इकतीस - Iktīss
שלושים ושתים बत्तीस - Battīss
שלושים ושלוש तैंतीस - Taintīss
שלושים וארבע चौंतीस - Tchauntīss
שלושים חמש पैंतीस - Paintīss
שלושים ושש छत्तीस - Tchattīss
ארבעים चालीस - Tchālīss
חמשים पचास - Patchāss
ששים साठ - Sāṭh
שבעים सत्तर - Sattoeur
שמונים अस्सी - As'sī
תשעים नब्बे - Nabbē
מאה सौ - Sau
מאה וחמש एक सौ पांच - Ēk sau pān̄ch
מאתים दो सौ - Dō sau
שלוש מאות तीन सौ - Tīn sau
ארבע מאות चार सौ - Tchār sau
אלף हजार - Hajār
אלף חמש מאות हजार पांच सौ - Hajāra pān̄ca sau
אלפיים दो हजार - Dō hajār
עשרת אלפים दस हजार - Das hajār( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות