תרגום / מספרים


למד טורקית - מספרים
למד טורקית - מספרים
www.loecsen.com

עברית טורקית
אפס Sıfır - soefoer
אחת Bir - bir
שתים Iki - iki
שלוש Üç - ütch
ארבע Dört - dört
חמש Beş - bech
שש Altı - altoe
שבע Yedi - yedi
שמונה Sekiz - sekiz
תשע Dokuz - dokuz
עשר On - on
אחת-עשרה On bir - on bir
שתים-עשרה On iki - on iki
שלוש-עשרה On üç - on ütch
ארבע-עשרה On dört - on dört
חמש-עשרה On beş - on bech
שש-עשרה On altı - on altoe
שבע-עשרה On yedi - on yedi
שמונה-עשרה On sekiz - on sekiz
תשע-עשרה On dokuz - on dokuz
עשרים Yirmi - yirmi
עשרים ואחת Yirmi bir - yirmi bir
עשרים ושתים Yirmi iki - yirmi iki
עשרים ושלוש Yirmi üç - yirmi ütch
עשרים וארבע Yirmi dört - yirmi dört
עשרים וחמש Yirmi beş - yirmi bech
עשרים ושש Yirmi altı - yirmi altoe
עשרים ושבע Yirmi yedi - yirmi yedi
עשרים ושמונה Yirmi sekiz - yirmi sekiz
עשרים ותשע Yirmi dokuz - yirmi dokus
שלושים Otuz - otuz
שלושים ואחת Otuz bir - otuz bir
שלושים ושתים Otuz iki - otuz iki
שלושים ושלוש Otuz üç - otuz ütch
שלושים וארבע Otuz dört - otuz dört
שלושים חמש Otuz beş - otuz bech
שלושים ושש Otuz altı - otuz altoe
ארבעים Kırk - koerk
חמשים Elli - elli
ששים Altmış - altmoech
שבעים Yetmiş - yetmich
שמונים Seksen - seksen
תשעים Doksan - doksan
מאה Yüz - yüz
מאה וחמש Yüz beş - yüz bech
מאתים Iki yüz - iki yüz
שלוש מאות Üç yüz - ütch yüz
ארבע מאות Dört yüz - dört yüz
אלף Bin - bin
אלף חמש מאות Bin beş yüz - bin bech yüz
אלפיים Iki bin - iki bin
עשרת אלפים On bin - on bin
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות