תרגום / מספרים


למד ספרדית - מספרים
למד ספרדית - מספרים
www.loecsen.com

עברית ספרדית
אפס Cero
אחת Uno
שתים Dos
שלוש Tres
ארבע Cuatro
חמש Cinco
שש Seis
שבע Siete
שמונה Ocho
תשע Nueve
עשר Diez
אחת-עשרה Once
שתים-עשרה Doce
שלוש-עשרה Trece
ארבע-עשרה Catorce
חמש-עשרה Quince
שש-עשרה Dieciseis
שבע-עשרה Diecisiete
שמונה-עשרה Dieciocho
תשע-עשרה Diecinueve
עשרים Veinte
עשרים ואחת Veintiuno
עשרים ושתים Veintidos
עשרים ושלוש Veintres
עשרים וארבע Veinticuatro
עשרים וחמש Veinticinco
עשרים ושש Veintiseis
עשרים ושבע Veintisiete
עשרים ושמונה Veintiocho
עשרים ותשע Veintinueve
שלושים Treinta
שלושים ואחת Treinta y uno
שלושים ושתים Treinta y dos
שלושים ושלוש Treinta y tres
שלושים וארבע Treinta y cuatro
שלושים חמש Treinta y cinco
שלושים ושש Treinta y seis
ארבעים Cuarenta
חמשים Cincuenta
ששים Sesenta
שבעים Setenta
שמונים Ochenta
תשעים Noventa
מאה Cien
מאה וחמש Ciento cinco
מאתים Doscientos
שלוש מאות Trecientos
ארבע מאות Cuatrocientos
אלף Mil
אלף חמש מאות Mil quinientos
אלפיים Dos mil
עשרת אלפים Diez mil
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות