תרגום / למקרה חרום


למד סרבית - למקרה חרום
למד סרבית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית סרבית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Molim Vas, možete li mi pomoći? - molim vas, mojeté li mi pomotchi
הלכתי לאבוד Izgubila sam se - izgoubila sam se
מה את רוצה Šta želite ? - chta jelité
?מה קרה Šta se dogodilo? - chta sé dogodilo
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Gde mogu naći prevodioca? - gdé mogou natchi prevodiotsa
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Gde se nalazi najbliža apoteka? - gdé sé nalazi nayblija apoteka
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Možete li nazvati lekara, molim Vas? - mojeté li nazvati lekara, molim vas
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Da li ste trenutno pod terapijom? - da li sté trenoutno pod terapiyom
בית-חולים Bolnica - bolnitsa
בית-מרקחת Apoteka - apoteka
רופא Doktor - doktor
שרות רפואי Medicinska služba - meditsinska sloujba
איבדתי את התעודות שלי Izgubila sam isprave - izgoubila sam isprave
גנבו לי את התעודות Neko mi je ukrao isprave - neko mi yé oukrao isprave
משרד לאבידות ולמציאות Biro za izgubljene stvari - biro za izgoublyené stvari
תחנת עזרה ראשונה Stanica prve pomoći - stanitsa prvé pomotchi
יציאת-חרום Izlaz u slučaju nužde - izlaz ou sloutchayu noujde
המשטרה Policija - politsiya
תעודות Isprave - isprave
כסף Novac - novats
דרכון Pasoš - pasoch
מטען Prtljag - prtlyag
זה בסדר, לא תודה Ne treba, hvala - né tréba, hvala
עזוב אותי בשקט! Pustite me na miru! - poustité mé na mirou
הסתלק! Sklonite se! - sklonité se
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות