תרגום - מספרים

למד פולנית - מספרים
www.loecsen.com

עברית פולנית
אפס Zero
אחת Jeden
שתים Dwa
שלוש Trzy
ארבע Cztery
חמש Pięć
שש Sześć
שבע Siedem
שמונה Osiem
תשע Dziewięć
עשר Dziesięć
אחת-עשרה Jedenaście
שתים-עשרה Dwanaście
שלוש-עשרה Trzynaście
ארבע-עשרה Czternaście
חמש-עשרה Piętnaście
שש-עשרה Szesnaście
שבע-עשרה Siedemnaście
שמונה-עשרה Osiemnaście
תשע-עשרה Dziewiętnaście
עשרים Dwadzieścia
עשרים ואחת Dwadzieścia jeden
עשרים ושתים Dwadzieścia dwa
עשרים ושלוש Dwadzieścia trzy
עשרים וארבע Dwadzieścia cztery
עשרים וחמש Dwadzieścia pięć
עשרים ושש Dwadzieścia sześć
עשרים ושבע Dwadzieścia siedem
עשרים ושמונה Dwadzieścia osiem
עשרים ותשע Dwadzieścia dziewięć
שלושים Trzydzieści
שלושים ואחת Trzydzieści jeden
שלושים ושתים Trzydzieści dwa
שלושים ושלוש Trzydzieści trzy
שלושים וארבע Trzydzieści cztery
שלושים חמש Trzydzieści pięć
שלושים ושש Trzydzieści sześć
ארבעים Czterdzieści
חמשים Pięćdziesiąt
ששים Sześćdziesiąt
שבעים Siedemdziesiąt
שמונים Osiemdziesiąt
תשעים Dziewięćdziesiąt
מאה Sto
מאה וחמש Sto pięć
מאתים Dwieście
שלוש מאות Trzysta
ארבע מאות Czterysta
אלף Tysiąc
אלף חמש מאות Tysiąc pięćset
אלפיים Dwa tysiące
עשרת אלפים Dziesięć tysięcy( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות