תרגום / מספרים


למד פינית - מספרים
למד פינית - מספרים
www.loecsen.com

עברית פינית
אפס Nolla
אחת Yksi
שתים Kaksi
שלוש Kolme
ארבע Neljä
חמש Viisi
שש Kuusi
שבע Seitsemän
שמונה Kahdeksan
תשע Yhdeksän
עשר Kymmenen
אחת-עשרה Yksitoista
שתים-עשרה Kaksitoista
שלוש-עשרה Kolmetoista
ארבע-עשרה Neljätoista
חמש-עשרה Viisitoista
שש-עשרה Kuusitoista
שבע-עשרה Seitsemäntoista
שמונה-עשרה Kahdeksantoista
תשע-עשרה Yhdeksäntoista
עשרים Kaksikymmentä
עשרים ואחת Kaksikymmentäyksi
עשרים ושתים Kaksikymmentäkaksi
עשרים ושלוש Kaksikymmentäkolme
עשרים וארבע Kaksikymmentäneljä
עשרים וחמש Kaksikymmentäviisi
עשרים ושש Kaksikymmentäkuusi
עשרים ושבע Kaksikymmentäseitsemän
עשרים ושמונה Kaksikymmentäkahdeksan
עשרים ותשע Kaksikymmentäyhdeksän
שלושים Kolmekymmentä
שלושים ואחת Kolmekymmentäyksi
שלושים ושתים Kolmekymmnetäkaksi
שלושים ושלוש Kolmekymmentäkolme
שלושים וארבע Kolmekymmentäneljä
שלושים חמש Kolmekymmentäviisi
שלושים ושש Kolmekymmentäkuusi
ארבעים Neljäkymmentä
חמשים Viisikymmentä
ששים Kuusikymmentä
שבעים Seitsemänkymmentä
שמונים Kahdeksankymmentä
תשעים Yhdeksänkymmentä
מאה Sata
מאה וחמש Sataviisi
מאתים Kaksisataa
שלוש מאות Kolmesataa
ארבע מאות Neljäsataa
אלף Tuhat
אלף חמש מאות Tuhat viisisataa
אלפיים Kaksi tuhatta
עשרת אלפים Kymmenen tuhatta
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות