अनुवाद / रंग


सीखे अल्बानियन - रंग
सीखे अल्बानियन - रंग
www.loecsen.com

हिंदी अल्बानियन
मुझे इस मेज़ का रंग बहुत पसंद है Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. - mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
यह लाल है Është i kuq - əʃtə i kuc
नीला Blu - blu
पीला I verdhë - i vεɾðə
सफ़ेद I bardhë - i baɾðə
काला I zi - i zi
हरा Jeshile - jεʃilε
नारंगी Portokalli - pɔɾtɔkaɫi
बैंगनी Lejla - lεjla
स्लेटी रंग Gri - ɡɾi

Loecsen Print
( 0 मत )

आपकी टिप्पणियों का स्वागत हैं!

टिप्पणियां दिखाए