अनुवाद / भावना


सीखे अल्बानियन - भावना
सीखे अल्बानियन - भावना
www.loecsen.com

हिंदी अल्बानियन
मुझे तुम्हारा देश बहुत अच्छा लगता है Më pëlqen shumë vendi juaj - mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
मैं तुमसे प्यार करती हूँ Të dashuroj - tə daʃuɾɔj
मैं खुश हूँ Jam i lumtur - jam i lumtuɾ
मैं दुखी हूँ Jam i trishtuar - jam i tɾiʃtuaɾ
मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है Ndihem mirë këtu - ndihɛm miɾə kətu
मुझे ठंड लग रही है Kam ftohtë - kam ftɔhtə
मुझे गर्मी लग रही है Kam vapë - kam vapə
यह बहुत बड़ा है Është shumë i madh - əʃtə ʃumə i mað
यह बहुत छोटा है Është shumë i vogël - əʃtə ʃumə i vɔɡəl
यह बिल्कुल ठीक है Është perfekt - əʃtə pɛɾfɛkt
शाम को बाहर जाना है ? Do që të dalim sonte? - dɔ tə dalim sɔntɛ?
शाम को कही बाहर जाएँगे Do të më pëlqente të dilnim sonte - dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
यह अच्छा ख़्याल है Është një ide e mirë - əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
मुझे कुछ मनोरंजन करना है Dua të shkojmë të argëtohemi - dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
यह खयाल अच्छा नहीं है Nuk është ide e mirë - nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
आज शाम को मैं बाहर जाना नहीं चाहता Nuk kam dëshirë të dalim sonte - nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
मैं आराम करना चाहता हूँ Dua të pushoj - dua tə puʃɔj
कुछ खेलना है ? Do të bëjmë sport? - dɔ tə bəjmə spɔɾt?
मुझे कुछ करना चाहिए ! Po, kam nevojë të dëfrehem! - pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
मैं टेनिस खेल रहा हूँ Unë luaj tenis - unə luaj tɛnis
नहीं शुक्रिया, मैं बहुत थक गया हूँ Jo, faleminderit. Jam i lodhur - jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
( 0 मत )

आपकी टिप्पणियों का स्वागत हैं!

टिप्पणियां दिखाए