+ १५ विषय
आवश्यक वाक्य, वार्तालाप, किसी को ढूंडना, समय के निशान, छुट्टी लेना, बार, रेस्टोरेंट, टैक्सी, परिवहन, होटेल, समुद्र तट, परिवार, भावना, सीखना, रंग , संख्या, मुसीबत के समय,

अनुवाद / टैक्सी


सीखे अल्बानियन - टैक्सी
सीखे अल्बानियन - टैक्सी


हिंदी अल्बानियन
टैक्सी Taksi! - taksi
आपको कहाँ जाना है? Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
मैं स्टेशन जा रहा हूँ Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
मैं 'रात और दिन' होटल जा रहा हूँ Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
क्या आप मुझे हवाई अड्डे ले जा सकते हैं? Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
आप मेरा सामान लेंगे? Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
क्या यह यहाँ से दूर है? Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
नहीं, यहाँ से करीब है Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
इसकी क्या किमत है? Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
मुझे यहाँ ले जाइए Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
दाईं तरफ Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
बाईं तरफ Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
सीधे Është drejt - əʃtə dɾεjt
यहाँ है Arritëm! - aritəm
यहाँ से Është andej! - əʃtə andεj
बस Ndalo! - ndalɔ
कोई जल्दी नही Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?

Loecsen Print

( 0 मत )

आपकी टिप्पणियों का स्वागत हैं!

टिप्पणियां दिखाए