Burmanski > Abeceda

Abeceda : Burmanski

BurmanskiHrvatski
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Kačket
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Vilica
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Čestitam!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Uzet ću ribu
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Želiš li naučiti par riječi?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Predgrađe
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Srpanj
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Večera
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Stanica prve pomoći
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Čestitam!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Koliko stoji jedno noćenje?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Možeš li, molim te, ponoviti?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Ovo je moja adresa
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Do vrha, molim
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Samo malo
22
င္လယ္
[ piN lai ]
More
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Čaša
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Srijeda
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Vozni red autobusa?
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Ne hvala, preumoran sam
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Kamo ćete?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Imate li vozni red vlakova?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Čaja
30
ိုင္
[ waiN ]
Vina
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Na zdravlje!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Povrće
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Soba
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Vrijeme će se promijeniti
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Kačket
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Travanj
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Kolovoz
41