Prijevod / Brojevi


Nauči letonski - Brojevi
Nauči letonski - Brojevi
www.loecsen.com

Hrvatski Letonski
Nula Nulle
Jedan Viens
Dva Divi
Tri Trīs
Četiri Četri
Pet Pieci
Šest Seši
Sedam Septiņi
Osam Astoņi
Devet Deviņi
Deset Desmit
Jedanaest Vienpadsmit
Dvanaest Divpadsmit
Trinaest Trīspadsmit
Četrnaest Četrpadsmit
Petnaest Piecpadsmit
Šesnaest Sešpadsmit
Sedamnaest Septiņpadsmit
Osamnaest Astoņpadsmit
Devetnaest Deviņpadsmit
Dvadeset Divdesmit
Dvadeset jedan Divdesmit viens
Dvadeset dva Divdesmit divi
Dvadeset tri Divdesmit trīs
Dvadeset četiri Divdesmit četri
Dvadeset pet Divdesmit pieci
Dvadeset šest Divdesmit seši
Dvadeset sedam Divdesmit septiņi
Dvadeset osam Divdesmit astoņi
Dvadeset devet Divdesmit deviņi
Trideset Trīsdesmit
Trideset jedan Trīsdesmit viens
Trideset dva Trīsdesmit divi
Trideset tri Trīsdesmit trīs
Trideset četiri Trīsdesmit četri
Trideset pet Trīsdesmit pieci
Trideset šest Trīsdesmit seši
Četrdeset Četrdesmit
Pedeset Piecdesmit
Šezdeset Sešdesmit
Sedamdeset Septiņdesmit
Osamdeset Astoņdesmit
Devedeset Deviņdesmit
Sto Simts
Sto pet Simts pieci
Dvjesto Divi simti
Tristo Trīs simti
Četiristo Četri simti
Tisuća Tūkstotis
Tisuću petsto Tūkstotis pieci simti
Dvije tisuće Divi tūkstoši
Deset tisuća Desmit tūkstoši
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare