Prijevod / Brojevi


Nauči portugalski - Brojevi
Nauči portugalski - Brojevi
www.loecsen.com

Hrvatski Portugalski
Nula Zero
Jedan Um
Dva Dois
Tri Três
Četiri Quatro
Pet Cinco
Šest Seis
Sedam Sete
Osam Oito
Devet Nove
Deset Dez
Jedanaest Onze
Dvanaest Doze
Trinaest Treze
Četrnaest Catorze
Petnaest Quinze
Šesnaest Dezasseis
Sedamnaest Dezassete
Osamnaest Dezoito
Devetnaest Dezanove
Dvadeset Vinte
Dvadeset jedan Vinte e um
Dvadeset dva Vinte e dois
Dvadeset tri Vinte e três
Dvadeset četiri Vinte e quatro
Dvadeset pet Vinte e cinco
Dvadeset šest Vinte e seis
Dvadeset sedam Vinte e sete
Dvadeset osam Vinte e oito
Dvadeset devet Vinte e nove
Trideset Trinta
Trideset jedan Trinta e um
Trideset dva Trinta e dois
Trideset tri Trinta e três
Trideset četiri Trinta e quatro
Trideset pet Trinta e cinco
Trideset šest Trinta e seis
Četrdeset Quarenta
Pedeset Cinquenta
Šezdeset Sessenta
Sedamdeset Setenta
Osamdeset Oitenta
Devedeset Noventa
Sto Cem
Sto pet Cento e cinco
Dvjesto Duzentos
Tristo Trezentos
Četiristo Quatrocentos
Tisuća Mil
Tisuću petsto Mil e quinhentos
Dvije tisuće Dois mil
Deset tisuća Dez mil
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare