Prijevod / Brojevi


Nauči srpski - Brojevi
Nauči srpski - Brojevi
www.loecsen.com

Hrvatski Srpski
Nula Nula - noula
Jedan Jedan - yedan
Dva Dva - dva
Tri Tri - tri
Četiri Četiri - tchètiri
Pet Pet - pet
Šest Šest - chèstt
Sedam Sedam - sedamm
Osam Osam - osamm
Devet Devet - devet
Deset Deset - deset
Jedanaest Jedanaest - yèdanaèsstt
Dvanaest Dvanaest - dvanaèsstt
Trinaest Trinaest - trinaèsstt
Četrnaest Četrnaest - tchètrnaèsstt
Petnaest Petnaest - pètnaèsstt
Šesnaest Šesnaest - chèssnaèsstt
Sedamnaest Sedamnaest - sèdammnaèsstt
Osamnaest Osamnaest - ossammnaèsstt
Devetnaest Devetnaest - dèvètnaèsstt
Dvadeset Dvadeset - Dvadèssètt
Dvadeset jedan Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
Dvadeset dva Dvadeset dva - dvadèssètt dva
Dvadeset tri Dvadeset tri - dvadèssètt tri
Dvadeset četiri Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
Dvadeset pet Dvadeset pet - dvadèssètt pet
Dvadeset šest Dvadeset šest - dvadèssètt chest
Dvadeset sedam Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
Dvadeset osam Dvadeset osam - dvadèssètt osam
Dvadeset devet Dvadeset devet - dvadèssètt devet
Trideset Trideset - tridèssètt
Trideset jedan Trideset jedan - tridèssètt yedan
Trideset dva Trideset dva - tridèssètt dva
Trideset tri Trideset tri - tridèssètt tri
Trideset četiri Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
Trideset pet Trideset pet - tridèssètt pet
Trideset šest Trideset šest - tridèssètt chèstt
Četrdeset Četrdeset - tchetrdèssètt
Pedeset Pedeset - pèdèssètt
Šezdeset Šezdeset - chezdèssètt
Sedamdeset Sedamdeset - sèdammdèssètt
Osamdeset Osamdeset - ossamdèssètt
Devedeset Devedeset - dèvèdèssètt
Sto Sto - sto
Sto pet Sto pet - sto pet
Dvjesto Dvesta - dvèsta
Tristo Trista - trista
Četiristo Četiristo - tchètiristo
Tisuća Hiljada - hilyada
Tisuću petsto Hiljadu petsto - hilyadou petsto
Dvije tisuće Dve hiljade - dvé hilyade
Deset tisuća Deset hiljada - deset hilyada

Loecsen Print
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare