Fordítás / Közlekedés


Tanulás kínai - Közlekedés
Tanulás kínai - Közlekedés
www.loecsen.com

Magyar Kínai
Elnézést, merre van a buszmegálló? 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Mennyibe kerül a jegy «Napvárosba»? 请问到太阳城的车票价格是多少? - qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Elnézést, hová megy ez a vonat? 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Ez a vonat megáll «Napvárosban»? 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Mikor indul a vonat «Napvárosba»? 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Mikor jön a «Napvárosba» menő vonat? 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Egy jegyet szeretnék «Napvárosba» 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Meg tudná adni a vonatok menetrendjét? 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Buszmenetrend 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
Elnézést, melyik vonat megy «Napvárosba»? 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Ez 就是这列 - jiùshì zhè liè
Köszönöm 谢谢 - xièxiè
Nincs mit, jó utat! 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Autószervíz 修车库 - xiū chēkù
Benzinkút 加油站 - jiāyóu zhàn
Tele kérem 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Bicikli 自行车 - zìxíngchē
Belváros 市中心 - shì zhōngxīn
Külváros 郊区 - jiāoqū
Ez egy nagyváros 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
Hegy 一座山 - yīzuòshān
一条湖 - yī tiáo hú
Vidék 乡村 - xiāngcūn
10.0/10 (1 szavazatok)

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása