Terjemahan / Nomor


Pelajari bahasa albania - Nomor
Pelajari bahasa albania - Nomor
www.loecsen.com

Bahasa Indonesia Bahasa Albania
Enol Zero - zεɾɔ
Satu Një - ɲə
Dua Dy - dy
Tiga Tre - tɾε
Empat Katër - katəɾ
Lima Pesë - pεsə
Enam Gjashtë - ɟaʃtə
Tujuh Shtatë - ʃtatə
Delapan Tetë - tεtə
Sembilan Nëntë - nəntə
Sepuluh Dhjetë - ðjεtə
Sebelas Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Dua belas Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Tiga belas Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Empat belas Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Lima belas Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Enam belas Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Tujuh belas Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Delapan belas Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Sembilan belas Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Dua puluh Njëzetë - ɲəzεtə
Dua puluh satu Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Dua puluh dua Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Dua puluh tiga Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Dua puluh empat Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Dua puluh lima Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Dua puluh enam Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Dua puluh tujuh Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Dua puluh delapan Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Dua pulu sembilan Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Tiga puluh Tridhjetë - tɾiðjεtə
Tiga puluh satu Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Tiga puluh dua Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Tiga puluh tiga Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Tiga puluh empat Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Tiga puluh lima Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Tigu puluh enam Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Empat pulu Dyzetë - dyzεt
Lima puluh Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Enam puluh Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Tujuh puluh Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Delapan puluh Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Sembilan puluh Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Seratus Njëqind - ɲəcind
Seratu lima Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Dua ratus Dyqind - dycind
Tiga ratus Treqind - tɾεcind
Empat ratus Katërqind - katəɾcind
Seribu Një mijë - ɲə mijə
Seribu lima ratus Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Dua ribu Dy mijë - dymijə
Sepuluh ribu Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
( 0 penilaian )

Komentar Anda dipersilakan!

Tampilkan Komentar