+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / Imparare


Corso albanese - Imparare
Corso albanese - Imparare


Italiano Albanese
Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Do të mësosh ca fjalë të reja? - dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Con piacere! Po, dakord! - pɔ dakɔɾd
Come si chiama ? Si i thonë kësaj? - si i ɵɔnə kəsaj?
È un tavolo Është një tryezë. - əʃtə ɲə tɾyɛzə
Un tavolo, hai capito ? Një tavolinë, e kuptove? - ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Non ho capito Nuk kuptoj. - nuk kuptɔj
Puoi ripetere per favore ? Mund ta përsërisësh, të lutem? - mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Puoi parlare più lentamente? Mund të flasësh pak më me ngadalë? - mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Potresti scriverlo per favore? Mund ta shkruash, të lutem? - mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Ho capito Kuptova! - kuptɔva

Loecsen Print