+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / Cercare qualcuno


Corso albanese - Cercare qualcuno
Corso albanese - Cercare qualcuno


Italiano Albanese
C'è Sara per favore ? Është Sara aty, ju lutem? - əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Sì, è qui Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
È uscita Ka dalë - ka dalə
Puo' chiamarla al cellulare Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Sa dove posso trovarla? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
È andata al lavoro Ajo është në punë - ajɔ əʃtə nə punə
È a casa sua Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi
C'è Giuliano per favore ? Është Zhyljeni aty, ju lutem? - əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
È uscito Ka dalë - ka dalə
Sa dove posso trovarlo? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Puo' chiamarlo al cellulare Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
È andato al lavoro Ai është në punë - ai əʃtə nə punə

Loecsen Print