Traduzione / In caso di problema


Corso albanese - In caso di problema
Corso albanese - In caso di problema
www.loecsen.com

Italiano Albanese
Mi può aiutare per favore ? Mund të më ndihmoni, ju lutem? - mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Mi sono perso Kam humbur - kam humbuɾ
Cosa desidera? Çfarë dëshironi? - ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Che è successo? Çfarë ndodhi? - ʧfaɾə ndɔði?
Dove posso trovare un interprete? Ku mund të gjej një përkthyes? - ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Dov'è la farmacia più vicina? Ku gjendet barnatorja më e afërt? - ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Puo' chiamare un medico per favore? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem? - mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Che cura segue al momento? Me çfarë po trajtoheni për momentin? - mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Un ospedale Një spital - ɲə spital
Una farmacia Një barnatore - ɲə baɾnatɔɾɛ
Un medico Një mjek - ɲə mjɛk
Servizio medico Shërbimi shëndetësor - ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Ho perso i documenti Kam humbur dokumentat - kam humbuɾ dɔkumεntat
Mi hanno rubato i documenti Më kanë vjedhur dokumentat - mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Ufficio degli oggetti smarriti Zyra e sendeve të gjetura - zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Posto di soccorso Urgjenca - uɾɟεnʦa
Uscita di sicurezza Dalja e urgjencës - dalja εuɾɟεnʦəs
La polizia Policia - pɔliʦia
Documenti Dokumenta - dɔkumεnta
Soldi Para - paɾa
Passaporto Pasaportë - pasapɔɾtə
Bagagli Bagazhe - baɡaʒε
No, grazie Jam në rregull, faleminderit - jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Lasciami in pace ! Më lini rehat! - mə lini ɾɛhat
Vattene ! Nisuni! - nisuni
8.6/10 (14 voti) - 3 reviews

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti