Traduzione / Numeri


Corso albanese - Numeri
Corso albanese - Numeri
www.loecsen.com

Italiano Albanese
Zero Zero - zεɾɔ
Uno Një - ɲə
Due Dy - dy
Tre Tre - tɾε
Quattro Katër - katəɾ
Cinque Pesë - pεsə
Sei Gjashtë - ɟaʃtə
Sette Shtatë - ʃtatə
Otto Tetë - tεtə
Nove Nëntë - nəntə
Dieci Dhjetë - ðjεtə
Undici Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Dodici Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Tredici Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Quattordici Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Quindici Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Sedici Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Diciassette Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Diciotto Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Diciannove Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Venti Njëzetë - ɲəzεtə
Ventuno Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Ventidue Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Ventitre Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Ventiquattro Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Venticinque Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Ventisei Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Ventisette Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Ventotto Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Ventinove Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Trenta Tridhjetë - tɾiðjεtə
Trentuno Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Trentadue Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Trentatre Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Trentaquattro Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Trentacinque Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Trentasei Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Quaranta Dyzetë - dyzεt
Cinquanta Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Sessanta Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Settanta Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Ottanta Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Novanta Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Cento Njëqind - ɲəcind
Cento-cinque Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Duecento Dyqind - dycind
Trecento Treqind - tɾεcind
Quattrocento Katërqind - katəɾcind
Mille Një mijë - ɲə mijə
Millecinquecento Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Duemila Dy mijë - dymijə
Diecimila Dhjetë mijë - ðjεtə mijə
8.2/10 (15 voti) - 3 reviews

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti