Traduzione / Numeri


Corso armeno - Numeri
Corso armeno - Numeri
www.loecsen.com

Italiano Armeno
Zero Զրո - Zro
Uno Մեկ - Mek
Due Երկու - Erku
Tre Երեք - Ereq
Quattro Չորս - Tchors
Cinque Հինգ - Hing
Sei Վեց - Vets
Sette Յոթ - Yot
Otto Ութ - Ut
Nove Ինը - Iny
Dieci Տաս - Tas
Undici Տասնմեկ - Tasnmek
Dodici Տասներկու - Tasnerku
Tredici Տասներեք - Tasnereq
Quattordici Տասնչորս - Tasntchors
Quindici Տասնհինգ - Tasnhing
Sedici Տասնվեց - Tasnvets
Diciassette Տասնյոթ - Tasnyot
Diciotto Տասնութ - Tasnut
Diciannove Տասնինը - Tasniny
Venti Քսան - Qsan
Ventuno Քսանմեկ - Qsanmek
Ventidue Քսաներկու - Qsanerku
Ventitre Քսաներեք - Qsanereq
Ventiquattro Քսանչորս - Qsantchors
Venticinque Քսանհինգ - Qsanhing
Ventisei Քսանվեց - Qsanvets
Ventisette Քսանյոթ - Qsanyot
Ventotto Քսանութ - Qsanut
Ventinove Քսանինը - Qsaniny
Trenta Երեսուն - Eresun
Trentuno Երեսունմեկ - Eresunmek
Trentadue Երեսուներկու - Eresunerku
Trentatre Երեսուներեք - Eresunereq
Trentaquattro Երեսունչորս - Eresuntchors
Trentacinque Երեսունհինգ - Eresunhing
Trentasei Երեսունվեց - Eresunvets
Quaranta Քառասուն - Qarasun
Cinquanta Հիսուն - Hisun
Sessanta Վաթսուն - Vatsun
Settanta Յոթանասուն - Yotanasun
Ottanta Ութսուն - utsun
Novanta Իննսուն - Innsun
Cento Հարյուր - Haryur
Cento-cinque Հարյուր հինգ - Haryur hing
Duecento Երկու հարյուր - Erku haryur
Trecento Երեք հարյուր - Ereq haryur
Quattrocento Չորս հարյուր - Tchors haryur
Mille Հազար - Hazar
Millecinquecento Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Duemila Երկու հազար - Yerku hazar
Diecimila Տաս հազար - Tas hazar
10.0/10 (2 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti