Traduzione / Punti di riferimento di tempo


Corso giapponese - Punti di riferimento di tempo
Corso giapponese - Punti di riferimento di tempo
www.loecsen.com

Italiano Giapponese
Da quando sei qui? いつ ここに着いたの? - itsu koko ni tsui ta no ?
Da oggi 今日 - kyō
Da ieri 昨日 - kinō
Da due giorni 二日前 - futsuka mae
Quanto tempo resti ? どの位いるの? - dono kurai iru no ?
Riparto domani 明日に発つよ - ashita ni tatsu yo
Riparto dopodomani あさってに発つよ - asatte ni tatsu yo
Riparto tra tre giorni 三日後に発つよ - mikkago ni tatsu yo
Lunedì 月曜日 - getsuyō bi
Martedì 火曜日 - kayō bi
Mercoledì 水曜日 - suiyō bi
Giovedì 木曜日 - mokuyō bi
Venerdì 金曜日 - kinyō bi
Sabato 土曜日 - doyō bi
Domenica 日曜日 - nichiyō bi
Gennaio 一月 - ichi gatsu
Febbraio 二月 - ni gatsu
Marzo 三月 - san gatsu
Aprile 四月 - shi gatsu
Maggio 五月 - go gatsu
Giugno 六月 - roku gatsu
Luglio 七月 - shichi gatsu
Agosto 八月 - hachi gatsu
Settembre 九月 - ku gatsu
Ottobre 十月 - jū gatsu
Novembre 十一月 - jūichi gatsu
Dicembre 十二月 - jūni gatsu
A che ora parti ? 何時に出発するの? - nanji ni shuppatsu suru no ?
La mattina, alle otto 朝の8時 - asa no hachi ji
La mattina, alle otto e un quarto 朝の8時15分 - asa no hachi ji jyūgo fun
La mattina, alle otto e trenta 朝の8時半 - asa no hachi ji han
La mattina, alle otto e quarantacinque 朝の8時45分 - asa no hachi ji yonjyūgo fun
La sera, alle diciotto 夜の6時 - yoru no roku ji
Sono in ritardo 遅刻だ - chikoku da
9.5/10 (80 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti