아르메니아어 > 알파벳

알파벳 : 아르메니아어

아르메니아어한국어
1Ա ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
[ Azat senyak uneq? ]
빈 방 있나요?
2Բ բ
Բաժակ
[ Bajak ]
3Գ գ
Գարեջուր
[ Garedjur ]
맥주
4Դ դ
Դանակ
[ Danak ]
5Ե ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
[ Yerb es yekel ayster? ]
언제 이곳에 도착했어요?
6Զ զ
Զրո
[ Zro ]
7Է է
8Ը ը
Ընթրիք
[ Yntriq ]
저녁식사
9Թ թ
Թեյ
[ Tey ]
10Ժ ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
[ Jhamy qanisin es du meknum? ]
몇 시에 떠나실 거에요?
11Ի ի
Ի՞նչ ազգության ես
[ Intch azgutyan es? ]
어느 나라 사람입니까?
12Լ լ
Լավ միտք է
[ Lav mitq e ]
좋은 생각이예요
13Խ խ
Խեցեմորթներ
[ Xetemortner ]
새우, 조개류
14Ծ ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
[ Cnundd shnorhavor ]
생신을 축하 드려요
15Կ կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
[ Ka djur kam mrgi hyut ]
물이랑 과일주스가 있어요
16Հ հ
Հազար
[ Hazar ]
17Ձ ձ
18Ղ ղ
19Ճ ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
[ Tchashacanky, xndrem ]
메뉴판 좀 갖다 주세요
20Մ մ
Մակարոնով
[ Makaronov ]
면이랑
21Յ յ
Յոթ
[ Yot ]
22Ն ն
Նա աշխատանքի վայրում է
[ Na ashxatanqi vayrum e ]
직장에 갔어요
23Շ շ
Շաբաթ
[ Shabat ]
토요일
24Ո ո
Ո՞ր երկրից ես
[ Vor yerkric es? ]
어느 나라에서 오셨어요?
25Չ չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
[ Tcharje: Bari tchanaparh ]
천만에요. 여행 잘 하세요
26Պ պ
Պահեստային ելք
[ Pahestayin yelq ]
비상구
27Ջ ջ
Ջուր
[ Djur ]
28Ռ ռ
Ռեստորան
[ Restoran ]
식당
29Ս ս
Սա գյուղ է
[ Sa gyur e ]
이곳은 마을입니다
30Վ վ
Վաթսուն
[ Vatsun ]
육십
31Տ տ
Տաս
[ Tas ]
32Ր ր
33Ց ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
[ Tsankanum es mi ter gnal ays ereko? ]
오늘 저녁에 데이트 할래요?
34Ւ ւ
35Փ փ
Փաստաթղթեր
[ Pastatrter ]
신분증명서
36Ք ք
Քաղաքի կենտրոն
[ Qaraqi kentron ]
중심지
37Օ օ
Օգնության կետ
[ Ognutyan ket ]
구조대
38Ֆ ֆ