알파벳 (아르메니아어)

1Ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
빈 방 있나요?
2Բ
Բաժակ
3Գ
Գարեջուր
맥주
4Դ
Դանակ
5Ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
언제 이곳에 도착했어요?
6Զ
Զրո
7Ը
Ընթրիք
저녁식사
8Թ
Թեյ
9Ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
몇 시에 떠나실 거에요?
10Ի
Ի՞նչ ազգության ես
어느 나라 사람입니까?
11Լ
Լավ միտք է
좋은 생각이예요
12Խ
Խեցեմորթներ
새우, 조개류
13Ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
생신을 축하 드려요
14Կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
물이랑 과일주스가 있어요
15Հ
Հազար
16Ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
메뉴판 좀 갖다 주세요
17Մ
Մակարոնով
면이랑
18Յ
Յոթ
19Ն
Նա աշխատանքի վայրում է
직장에 갔어요
20Շ
Շաբաթ
토요일
21Ո
Ո՞ր երկրից ես
어느 나라에서 오셨어요?
22Չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
천만에요. 여행 잘 하세요
23Պ
Պահեստային ելք
비상구
24Ջ
Ջուր
25Ռ
Ռեստորան
식당
26Ս
Սա գյուղ է
이곳은 마을입니다
27Վ
Վաթսուն
육십
28Տ
Տաս
29Ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
오늘 저녁에 데이트 할래요?
30Փ
Փաստաթղթեր
신분증명서
31Ք
Քաղաքի կենտրոն
중심지
32Օ
Օգնության կետ
구조대