알파벳 (아르메니아어)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > 빈 방 있나요?
  Play
 • Բ > Բաժակ > 잔
  Play
 • Գ > Գարեջուր > 맥주
  Play
 • Դ > Դանակ > 칼
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > 언제 이곳에 도착했어요?
  Play
 • Զ > Զրո > 영
  Play
 • Ը > Ընթրիք > 저녁식사
  Play
 • Թ > Թեյ > 차
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > 몇 시에 떠나실 거에요?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > 어느 나라 사람입니까?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > 좋은 생각이예요
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > 새우, 조개류
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > 생신을 축하 드려요
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > 물이랑 과일주스가 있어요
  Play
 • Հ > Հազար > 천
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > 메뉴판 좀 갖다 주세요
  Play
 • Մ > Մակարոնով > 면이랑
  Play
 • Յ > Յոթ > 칠
  Play
 • Ն > Նա աշխատանքի վայրում է > 직장에 갔어요
  Play
 • Շ > Շաբաթ > 토요일
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > 어느 나라에서 오셨어요?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > 천만에요. 여행 잘 하세요
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > 비상구
  Play
 • Ջ > Ջուր > 물
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > 식당
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > 이곳은 마을입니다
  Play
 • Վ > Վաթսուն > 육십
  Play
 • Տ > Տաս > 십
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > 오늘 저녁에 데이트 할래요?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > 신분증명서
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > 중심지
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > 구조대
  Play