번역 / 술집


강좌 아르메니아어 - 술집
강좌 아르메니아어 - 술집
www.loecsen.com

한국어 아르메니아어
Բար - Bar
무엇을 마실래요? Կցանկանա՞ս մի բան խմել - Ktsnkanas mi ban xmel?
마시다 Խմել - Xmel
Բաժակ - Bajak
좋아요 Հաճույքով - Hatchuyqov
무엇을 드실래요? Ի՞նչ ես վերցնում - Intch es vercnum?
어떤 음료수가 있어요? Խմելու ի՞նչ կա - Xmelu intch ka?
물이랑 과일주스가 있어요 Կա ջուր կամ մրգի հյութ - Ka djur kam mrgi hyut
Ջուր - Djur
얼음 좀 넣어 주시겠어요? Կարող ե՞ք սառույց ավելացնել - Karor eq saruyc avelacnel?
얼음 Սառույց - Saruyc
핫쵸코 Շոկոլադ - Shokolad
우유 Կաթ - Kat
Թեյ - Tey
커피 Սուրճ - Kofe
설탕이랑 Շաքարով - Shaqarov
크림이랑 Սերուցքով - Serutsqov
포도주 Գինի - Gini
맥주 Գարեջուր - Garedjur
차 한 잔 주세요! Թեյ, խնդրեմ - Tey, xndrem
맥주 한 잔 주세요! Գարեջուր, խնդրեմ - Garedjur, xndrem
무엇을 드시겠어요? Ի՞նչ եք ցանկանում խմել - Inch eq cankanum xmel
차 두 잔 주세요! Երկու թեյ, խնդրեմ - Erku tey, xndrem
맥주 두 잔 주세요! Երկու գարեջուր, խնդրեմ - Erku garedjur, xndrem
아무것도 안 마실래요 Ոչ մի բան, շնորհակալություն - Votch mi ban, shnorhakalutyun
건배 Կենաց - Kenats
계산서 주세요! Հաշիվը, խնդրե'մ - Hashivy, xndre'm
얼마예요? Որքա՞ն պետք է Ձեզ վճարեմ - Vorqan petq e Dzez vtcharem?
이만 원입니다 Քսան եվրո - Qsan evro
제가 살게요 Ես քեզ հրավիրում եմ - Yes qez hravirum em
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기