+ 15가지 주제
기본적인 표현, 대화, 누군가를 찾을 때, 시간, 헤어질 때, 술집, 식당, 택시, 교통, 호텔, 해변, 가족, 감정, 학습, 색깔, 숫자, 문제 발생시,

번역 / 누군가를 찾을 때


강좌 아르메니아어 - 누군가를 찾을 때
강좌 아르메니아어 - 누군가를 찾을 때


한국어 아르메니아어
사라 있습니까? Ներողություն, Սառան այդտե՞ղ է - Nerorutyun, Saran aydter e?
네, 있어요 Այո, նա այստեղ է - Ayo, na ayster e
사라씨는 외출했어요 Նա դուրս եկավ - Na durs ekav
핸드폰으로 연락해보세요 Կարող եք նրան զանգահարել իր բջջայինին - Karor eq nran zangaharel ir bdjayinin
어디 가면 만날 수 있을까요? Գիտեք, թե որտե՞ղ կարող եմ նրան գտնել - Giteq, te vorter karor em nran gtnel?
직장에 갔어요 Նա աշխատանքի վայրում է - Na ashxatanqi vayrum e
집에 있어요 Նա իր տանն է - Na ir tann e
쥴리앙 있습니까? Ներողություն, Ժյուլիենն այդտե՞ղ է - Neroghutyun, Julienn aydter e?
줄리앙씨는 외출했어요 Նա դուրս եկավ - Na durs ekav

Loecsen Print

( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기