번역 / 대화


강좌 아르메니아어 - 대화
강좌 아르메니아어 - 대화
www.loecsen.com

한국어 아르메니아어
안녕하세요. 어떻게 지내세요? Բարև: Ինչպե՞ս ես - Barev: Intchpes es?
안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Բարև: Լավ եմ, շնորհակալություն - Barev: Lav em, shnorhakalutyun
아르메니아어를 할 줄 아세요? Դու խոսու՞մ ես հայերեն - Du khosum es hayeren
아니요, 아르메니아어를 못해요 Ոչ, ես չեմ խոսում հայերեն - Votch, yes tchem khosum hayeren
아주 조금만요 Միայն մի քիչ - Miayn mi qitch
어느 나라에서 오셨어요? Ո՞ր երկրից ես - Vor yerkric es?
어느 나라 사람입니까? Ի՞նչ ազգության ես - Intch azgutyan es?
저는 한국 사람입니다 Ես կորեացի եմ - Yes koreatsi em
여기서 사세요? Իսկ դու, այստե՞ղ ես ապրում - Isk du, ayster es aprum?
네, 여기서 살고 있어요 Այո, այստեղ եմ ապրում - Ayo, ayster em aprum
제 이름은 사라예요. 당신은요? Անունս Սառա է, իսկ քո՞նը - Anuns Sara e, isk qony?
쥴리앙입니다 Ժյուլիեն - Julien
여기서 무엇을 하세요? Ի՞նչ ես անում այստեղ - Inch es anum ayster?
저는 휴가중이에요 Արձակուրդ եմ եկել - Ardzakurd em ekel
저희는 휴가중 입니다 Արձակուրդ ենք եկել - Ardzakurd enq ekel
사업일로 왔어요 Գործնական այցով եմ եկել - Gortsnakan aytsov em ekel
이곳에서 일하고 있어요 Այստեղ եմ աշխատում - Ayster em ashxatum
저희는 여기서 일을 해요 Այստեղ ենք աշխատում - Ayster enq ashxatum
맛있는 식당을 아세요? Ուտելու ի՞նչ լավ տեղեր կան - Utelu intch lav terer kan?
이 근처에 박물관이 있나요? Մոտակայքում թանգարան կա՞ - Motakayqum tangaran ka?
어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Որտեղ կարելի է միանալ Ինտերնետին - Vorter kareli e mianal Internetin?
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기