번역 / 문제 발생시


강좌 아르메니아어 - 문제 발생시
강좌 아르메니아어 - 문제 발생시
www.loecsen.com

한국어 아르메니아어
저 좀 도와주시겠어요? Կարո՞ղ եք ինձ օգնել, խնդրում եմ - Karor eq indz ognel, xndrum em?
길을 잃어버렸어요 Ես մոլորվել եմ - Es molorvel em
무슨 일이신가요? Ի՞նչ եք ցանկանում - Inch eq tsankanum?
무슨 일이 일어났지요? Ի՞նչ է պատահել - Inch e patahel?
통역사를 어디서 구할 수 있나요? Որտե՞ղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել - Vorter karor em targmanich gtnel?
가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Մոտակայքում որտե՞ղ դեղատուն կա - Motakayqum vorter deratun ka?
의사 좀 불러 주세요 Կարո՞ղ եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ - Karor eq bjhishk kantchel, xndrum em?
무슨 치료를 받고 계신가요? Ի՞նչ բուժում եք ստանում ներկա պահին - Inch bujum eq stanum nerka pahin?
병원 Հիվանդանոց - Hivandanots
약국 Դեղատուն - Deratun
의사 Բժիշկ - Bjhishk
의료 서비스 Բժշկական սպասարկում - Bjhshkakan spasarkum
제 신분증을 잃어버렸어요 Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը - Yes kortsrel em im pastatrtery
제 신분증을 도난 당했어요 Իմ փաստաթղթերը գողացել են - Im pastatrtery goracel en
분실물 보관소 Գտնված իրերի բաժին - Gtnvats ireri bajhin
구조대 Օգնության կետ - Ognutyan ket
비상구 Պահեստային ելք - Pahestayin yelq
경찰서 Ոստիկանություն - Vostikanutyun
신분증명서 Փաստաթղթեր - Pastatrter
현금 Փող - Por
여권 Անձնագիր - Andznagir
Ուղեբեռ - Ureber
아니요, 괜찮습니다 Պետք չէ, շնորհակալություն - Petq che, shnorhakalutyun
저 좀 가만히 내버려 두세요 Հանգիստ թողե'ք ինձ - Hangist torek indz
저리 가세요! Հեռացե'ք - Heratsek
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기