번역 / 헤어질 때


강좌 아르메니아어 - 헤어질 때
강좌 아르메니아어 - 헤어질 때
www.loecsen.com

한국어 아르메니아어
시간이 늦어서 가야해요 Արդեն ուշ է: Ես պետք է գնամ - Arden ush e: Es petq e gnam
다시 만날 수 있을까요? Կարո՞ղ ենք կրկին հանդիպել - Karor enq krkin handipel?
네, 그럼요 Այո, հաճույքով - Ayo, hatchuyqov
우리 집 주소예요 Ես ապրում եմ այս հասցեում - Yes aprum em ays hasceum
전화번호 있어요? Հեռախոսահամար ունե՞ս - Herakhosahamar unes?
네, 여기있어요 Այո, ահա այն - Ayo, aha ayn
즐거운 시간을 보냈어요 Ես հաճելի ժամանակ անցկացրեցի քեզ հետ - Es hatcheli jhamanak antskatsretsi qez het
저도 만나서 반가웠어요 Ինձ նույնպես հաճելի էր մեր հանդիպումը - Indz nuynpes hatcheli er mer handipumy
조만간에 다시 만나요 Շուտով կրկին կհանդիպենք - Shutov krkin khandipenq
저도 그랬음 좋겠네요 Ես նույնպես հուսով եմ - Es nuynpes husov em
안녕히 가세요 Ցտեսությու'ն - Tstesutyun
내일 봐요 Մինչ վաղը - Minch vaghy
잘 가요 Առա'յժմ - Arayjhm
( 0 투표 )

소중한 의견을 남겨주십시오!

의견 보기