어휘 > 카탈로니아 사람

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Bon dia
2 친근한 표현법 Hola
3 안녕하세요 Bona nit
4 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 Adéu
5 정중한 표현법 Adéu siau
6 나중에 봅시다 Fins més tard
7
8 아니요 No
9 실례합니다 Si us plau!
10 감사합니다 Gràcies
11 감사합니다 Moltes gràcies
12 도와주셔서 감사합니다 Gràcies per la seva ajuda
13 아니예요 De res
14 알았습니다 D'acord
15 가격이 얼마예요? Quin preu té, si us plau?
16 다른 표현법 Què val si us plau ? / Quan costa si us plau?
17 죄송해요 Disculpi
18 이해를 못 했어요 No ho entenc
19 이해했어요 Entesos
20 잘 모르겠는데요 No ho sé
21 금지 Prohibit
22 화장실이 어디에 있어요? On són els lavabos, si us plau?
23 새해 복 많이 받으세요 Bon any!
24 생신을 축하 드려요 Per molts anys!
25 경사를 축하드려요 Bones festes!
26 축하해요 Felicitats!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Hola. Com estàs?
2 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Hola. Be gràcies
3 아주 조금만요 Només una mica
4 어느 나라에서 오셨어요? De quin país vens?
5 어느 나라 사람입니까? Quina nacionalitat tens?
6 저는 한국 사람입니다 Sóc coreà
7 여기서 사세요? I tu, vius aquí?
8 네, 여기서 살고 있어요 Sí, visc aquí
9 제 이름은 사라예요. 당신은요? Em dic Sarah, i tu?
10 쥴리앙입니다 Julià
11 여기서 무엇을 하세요? Què hi fas aquí?
12 저는 휴가중이에요 Estic de vacances
13 저희는 휴가중 입니다 Estem de vacances
14 사업일로 왔어요 Estic de viatge per feina
15 이곳에서 일하고 있어요 Treballo aquí
16 저희는 여기서 일을 해요 Treballem aquí
17 맛있는 식당을 아세요? Quins són els millors llocs per menjar?
18 이 근처에 박물관이 있나요? Hi ha un museu aprop d'aquí?
19 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? A on podria conectar-me a internet?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Vols aprendre una mica de vocabulari?
2 네, 좋아요 D'acord!
3 이것은 이름이 뭐에요? Com es diu?
4 이것은 테이블입니다 Es una taula
5 테이블, 이해했어요? Una taula, ho entens?
6 이해를 못 했어요 No ho entenc
7 한 번 더 말해 주실래요? Pots repetir si us plau?
8 좀 더 천천히 말해 줄래요? Pots parlar més a poc a poc?
9 그것을 좀 써줄래요? Podries escriure-ho, si us plau?
10 이해했어요 Entesos4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 M'agrada el color d'aquesta taula
2 빨간색입니다 És vermell
3 파란색 Blau
4 노란색 Groc
5 흰색 Blanc
6 검정색 Negre
7 녹색 Verd
8 주황색 Taronja
9 보라색 Lila
10 회색 Gris5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Zero
2 U
3 명사의 성을 명확히 하기 Un / Una
4 Dos
5 Tres
6 Quatre
7 Cinc
8 Sis
9 Set
10 Vuit
11 Nou
12 Deu
13 십일 Onze
14 십이 Dotze
15 십삼 Tretze
16 십사 Catorze
17 십오 Quinze
18 십육 Setze
19 십칠 Disset
20 십팔 Divuit
21 십구 Dinou
22 이십 Vint
23 이십일 Vint-i-u / Vint-i-un
24 이십이 Vint-i-dos
25 이십삼 Vint-i-tres
26 이십사 Vint-i-quatre
27 이십오 Vint-i-cinc
28 이십육 Vint-i-sis
29 이십칠 Vint-i-set
30 이십팔 Vint-i-vuit
31 이십구 Vint-i-nou
32 삼십 Trenta
33 삼십일 Trenta-ú
34 삼십이 Trenta-dos
35 삼십삼 Trenta-tres
36 삼십사 Trenta-quatre
37 삼십오 Trenta-cinc
38 삼십육 Trenta-sis
39 사십 Quaranta
40 오십 Cinquanta
41 육십 Seixanta
42 칠십 Setanta
43 팔십 Vuitanta
44 구십 Noranta
45 Cent
46 백오 Cent cinc
47 이백 Dos-cents
48 삼백 Tres-cents
49 사백 Quatre-cents
50 Mil
51 천오백 Mil cinc-cents
52 이천 Dos mil
53 Deu mil6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Quan has arribat aqui?
2 오늘 Avui
3 어제 Ahir
4 이틀전에 Fa dos dies
5 얼마나 머무르실 예정입니까? Quan de temps et quedes?
6 내일 떠날거예요 M'en vaig demà
7 모레에 떠날거예요 M'en vaig demà-passat
8 삼일후에 떠날거예요 M'en vaig d'aqui tres dies
9 월요일 Dilluns
10 화요일 Dimarts
11 수요일 Dimecres
12 목요일 Dijous
13 금요일 Divendres
14 토요일 Dissabte
15 일요일 Diumenge
16 일월달 Gener
17 이월달 Febrer
18 삼월달 Març
19 사월달 Abril
20 오월달 Maig
21 유월달 Juny
22 칠월달 Juliol
23 팔월달 Agost
24 구월달 Setembre
25 시월달 Octubre
26 십일월월달 Novembre
27 십이월달 Desembre
28 몇 시에 떠나실 거에요? A quina hora marxes?
29 아침 여덟 시 Al mati, a les vuit
30 아침 여덟 시 십오 분 Al mati, a un quart de nou
31 아침 여덟 시 삼십 분 Al mati, a dos quarts de nou
32 아침 여덟 시 사십오 분 Al mati, a tres quarts de nou
33 저녁 여섯 시 A la tarda, a les sis
34 저는 늦었어요 Vaig tard7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Taxi!
2 어디 가십니까? On vol anar?
3 역으로 가 주세요 Vaig a l'estació
4 낮과 밤 호텔로 가 주세요 Vaig a l'hotel Dia i Nit
5 공항으로 가 주세요 Podria portar-me a l'aeroport?
6 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Pot agafar les meves maletes?
7 여기서 먼가요? Està molt lluny d'aquí?
8 아니요, 이 근처예요 No, està al costat
9 네, 조금 멀어요 Sí, és una mica més lluny
10 요금이 얼마나 나오나요? Quant costarà?
11 여기로 데려다 주세요 Porti'm aquí, si us plau
12 오른쪽 입니다 És a la dreta
13 왼쪽입니다 És a l'esquerra
14 곧장 가세요 És tot recte
15 여기입니다 És aquí
16 저쪽입니다 És per allà
17 여기서 세워 주세요 Para!
18 정중한 표현법 Pari!
19 천천히 하세요 Prengui el temps que necessiti
20 영수증 하나 만들어 주세요 Em pot fer un rebut, si us plau?8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 M'agrada molt el teu país
2 사랑해요 T'estimo
3 행복해요 Sóc feliç
4 슬퍼요 Estic trist
5 여자가 말할 때 Estic trista
6 기분이 좋아요 Em sento molt bé aquí
7 추워요 Tinc fred
8 더워요 Tinc calor
9 이건 너무 큰데요 És massa gran
10 이건 너무 작은데요 És massa petit
11 딱 맞네요 És perfecte
12 오늘 저녁에 데이트 할래요? Vols sortir aquest vespre?
13 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 M'agradaria sortir aquest vespre
14 좋은 생각이예요 És una bona idea
15 신이 나게 즐기고 싶어요 Tinc ganes de passar-m'ho bé
16 별로 좋지 않은 생각인데요 No és una bona idea
17 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 No tinc ganes de sortir aquest vespre
18 쉬고 싶어요 Tinc ganes de descansar
19 운동하실래요? Vols fer esport?
20 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Sí, necessito gastar energies!
21 전 테니스를 해요 Jugo a tenis
22 아니요, 전 꽤 피곤해요 No gràcies, estic bastant cansat9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? Tens familía aquí?
2 아버지 El meu pare
3 다른 표현법 Mon pare
4 어머니 La meva mare
5 다른 표현법 Ma mare
6 아들 El meu fill
7 La meva filla
8 형제 Un germà
9 자매 Una germana
10 친구 Un amic
11 친구 Una amiga
12 남자 친구 El meu novio
13 여자 친구 La meva novia
14 남편 El meu home
15 아내 La meva dona10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 El bar
2 무엇을 마실래요? Vols beure alguna cosa
3 마시다 Beure
4 Got
5 다른 표현법 Copa
6 좋아요 Amb molt de gust
7 무엇을 드실래요? Què vols beure?
8 어떤 음료수가 있어요? Què hi ha per beure?
9 물이랑 과일주스가 있어요 Hi ha aigua o sucs de fruita
10 Aigua
11 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Pot afegir-hi glaçons, si us plau?
12 얼음 Glaçons
13 핫쵸코 Xocolata
14 우유 Llet
15
16 커피 Cafè
17 설탕이랑 Amb sucre
18 크림이랑 Amb crema
19 포도주 Vi
20 맥주 Cervesa
21 차 한 잔 주세요! Un tè, si us plau
22 맥주 한 잔 주세요! Una cervesa, si us plau
23 무엇을 드시겠어요? Què vol beure?
24 많은 사람들이 듣고있다 Què volen beure?
25 차 두 잔 주세요! Dos tès, si us plau!
26 맥주 두 잔 주세요! Dues cerveses si us plau
27 아무것도 안 마실래요 Res, gràcies
28 건배 A la teva salut
29 건배 Salut!
30 계산서 주세요! El compte, si us plau
31 얼마예요? Què li dec, si us plau?
32 다른 표현법 Quant és, si us plau?
33 이만 원입니다 Vint euros
34 제가 살게요 Et convido11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 El restaurant
2 뭐 드시고 싶어요? Vols menjar alguna cosa?
3 Sí, vull menjar alguna cosa
4 먹다 Menjar
5 어디서 먹을까요? A on podem menjar?
6 어디서 점심을 먹을까요? A on podem dinar?
7 저녁식사 El sopar
8 아침식사 L'esmorzar
9 여기요! Si us plau!
10 메뉴판 좀 갖다 주세요 La carta, si us plau!
11 메뉴판 여기 있어요 Aquí té la carta!
12 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Què prefereixes menjar? Carn o peix?
13 밥이랑 Amb arròs
14 면이랑 Amb pasta
15 감자 Patates
16 야채 Verdures
17 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Ous remenats - ous ferrats - ous passats per aigua
18
19 버터 Mantega
20 샐러드 Una amanida
21 디저트 Les postres
22 과일 Fruita
23 칼 좀 갖다 주세요 Té un ganivet si us plau?
24 네, 갖다 드릴게요 Si, ara li porto
25 Un ganivet
26 포오크 Una forquilla
27 숟가락 Una cullera
28 이건 따뜻한 음식인가요? Es un plat calent?
29 네. 그리고 아주 매워요. Si, i també molt picant!
30 따뜻하다 Calent
31 차갑다 Fred
32 맵다 Picant
33 전, 생선으로 할게요 Agafaré peix
34 저도요 Jo també12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 És tard! He de marxar!
2 다시 만날 수 있을까요? Ens podrem tornar a veure?
3 네, 그럼요 Sí, amb molt de gust
4 우리 집 주소예요 Aquesta és la meva adreça
5 전화번호 있어요? Tens un número de telèfon?
6 친근한 표현법 Tens un telèfon?
7 네, 여기있어요 Sí, aquí el tens
8 즐거운 시간을 보냈어요 He passat una bona estona amb tu
9 저도 만나서 반가웠어요 Jo també. M'ha agradat conèixer-te
10 조만간에 다시 만나요 Ens tornarem a veure aviat
11 저도 그랬음 좋겠네요 Ho espero també
12 안녕히 가세요 Fins aviat!
13 내일 봐요 Fins demà
14 잘 가요 Adéu!13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Si us plau, busco la parada de l'autobús
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Quant costa el bitllet per anar a la ciutat del Sol, si us plau?
3 이 기차는 어디로 가나요? On va aquest tren si us plau?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Aquest tren té parada a la ciutat del Sol?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Quan surt el tren a la ciutat del Sol?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Quan arriba el tren a la ciutat del Sol?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 Un bitllet a la ciutat del Sol, si us plau
8 기차 시간표를 아시나요? Té els horaris de tren?
9 버스 시간표 L'horari dels autobusos
10 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Quin és el tren que va a la ciutat del Sol, si us plau?
11 저기에 있습니다 És aquest
12 감사합니다 Gràcies
13 천만에요. 여행 잘 하세요 De res. Bon viatge!
14 카센터 El taller del mecànic
15 주유소 La benzinera
16 꽉 채워 주세요 Omplim el dipòsit, si us plau.
17 자전거 Bicicleta
18 중심지 El centre de la ciutat
19 교외 Les rodalies
20 이곳은 큰 도시입니다 És una ciutat gran
21 이곳은 마을입니다 És un poble
22 Una muntanya
23 호수 Un llac
24 시골, 농촌 El camp14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Hi ha la Sarah,si us plau?
2 네, 있어요 Sí, és aquí
3 사라씨는 외출했어요 Ha sortit
4 핸드폰으로 연락해보세요 Pot trucar-la al mòbil
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Sap on podria trobar-la?
6 직장에 갔어요 És a la feina
7 집에 있어요 És a casa seva
8 쥴리앙 있습니까? Hi ha en Julià, si us plau?
9 네, 있어요 Sí, és aquí
10 줄리앙씨는 외출했어요 Ha sortit
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Sap on podria trobar-lo?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Pot trucar-lo al mòbil
13 직장에 갔어요 És a la feina
14 집에 있어요 És a casa seva15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 L'hotel
2 아파트 L'apartament
3 환영합니다 Benvingut – Benvinguts
4 여성과 대화할 때 Benvinguda – Benvingudes
5 빈 방 있나요? Té una habitació disponible?
6 방안에 욕실이 딸려 있나요? Hi ha un bany a l'habitació?
7 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Prefereixen dos llits individuals?
8 이인용 침대 하나를 원하시나요? Volen una habitació doble?
9 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Habitació amb bany - amb balcó - amb dutxa
10 숙박과 아침식사 포함 Habitació amb esmorzar inclòs
11 하루 밤에 얼마입니까? Quin és el preu per a una nit?
12 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Primer voldria veure l'habitació, si us plau!
13 네. 그럼요 Sí, es clar!
14 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Gràcies. L'habitació està molt bé.
15 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Està bé, puc reservar per aquesta nit?
16 저한텐 조금 비싸네요. És una mica car per mi, gràcies.
17 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Pot ocupar-se de les meves maletes, si us plau?
18 제 방은 어디 인가요? On està la meva habitació, si us plau?
19 이층에 있습니다. És al primer pis
20 엘리베이터가 있나요? Hi ha un ascensor?
21 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 L'ascensor és a l'esquerra
22 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 L'ascensor és a la dreta
23 세탁실이 어디 있나요 On és la bugaderia?
24 세탁실은 일층에 있습니다 És a la planta baixa
25 일층 Planta baixa
26 Habitació
27 세탁소 Tintoreria
28 미용실 Perruqueria
29 주차장 Parking
30 회의실에서 만날까요? Ens trobem a la sala de reunions?
31 회의실 La sala de reunions
32 온수물 수영장 La piscina és calenta
33 수영장 La piscina
34 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Desperti'm a les set, si us plau
35 열쇠 좀 주세요 La clau, si us plau
36 비밀번호 좀 알려 주세요 El passe, si us plau
37 저에게 연락 온 거 있나요? Hi ha algun missatge per a mi?
38 네. 여기있어요 Sí, aquí els té
39 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 No, no ha rebut res
40 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? On puc aconseguir canvi de moneda?
41 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Pot donar-me canvi si us plau?
42 네. 얼마 바꾸실 건데요? Sí, podem donar-li canvi. Quant vol canviar?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 La platja
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Sap on puc comprar una pilota?
3 이리로 가시면 가게가 있습니다 Hi ha una botiga en aquesta direcció
4 물놀이 공 Una pilota
5 쌍안경 Binocles / Prismàtics
6 챙 달린 모자 Una gorra
7 수건 Tovallola
8 샌달 Sandàlies
9 물통 Cubell
10 썬크림 Crema solar
11 수영 팬티 Banyador
12 썬그라스 Ulleres de sol
13 새우, 조개류 Marisc
14 햇빛을 쬐다 Prendre el sol
15 양지바른 Assolellat
16 일몰 Posta de sol
17 파라솔 Para-sol
18 Sol
19 일광욕 Insolació
20 여기서 수영하면 위험한가요? És perillós banyar-se aquí?
21 아니요. 위험하지 않아요 No, no és perillós
22 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Sí, està prohibit banyar-se aquí
23 수영하다 Nedar
24 수영 Natació
25 파도 Ona
26 다른 표현법 Onada
27 바다 Mar
28 모래 언덕 Duna
29 모래 Sorra
30 내일 일기예보는 어떤가요? Quin temps farà demà?
31 날씨가 바뀔 거예요 El temps canviarà
32 비가 올 거예요 Plourà
33 해가 뜰거예요 Farà sol
34 바람이 많이 불 거예요 Hi haurà molt de vent
35 수영복 Banyador
36 그늘 Ombra17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Pot ajudar-me, si us plau?
2 길을 잃어버렸어요 M'he perdut
3 무슨 일이신가요? Què desitja?
4 친근한 표현법 Què vol?
5 무슨 일이 일어났지요? Què ha passat?
6 통역사를 어디서 구할 수 있나요? A on puc trobar un intèrpret?
7 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? On es la farmàcia més propera?
8 의사 좀 불러 주세요 Pot trucar un metge, si us plau?
9 무슨 치료를 받고 계신가요? Es pren alguna medicació en aquests moments?
10 병원 Un hospital
11 약국 Una farmàcia
12 의사 Un metge
13 지칭한 사람이나 사물이 여성 명사일 경우 Una metgessa
14 의료 서비스 Servei mèdic
15 제 신분증을 잃어버렸어요 He perdut la documentació
16 제 신분증을 도난 당했어요 M'han robat la documentació
17 분실물 보관소 Oficina d'objectes perduts
18 구조대 Lloc de socors
19 비상구 Sortida d'emergència
20 경찰서 La Policía
21 신분증명서 Documentació
22 현금 Diners
23 여권 Passaport
24 Maletes
25 아니요, 괜찮습니다 Ja esta bé, gràcies
26 저 좀 가만히 내버려 두세요 Deixi'm en pau!
27 저리 가세요! Marxi!
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드