Vertimas / Skaičiai


Mokytis graikų - Skaičiai
Mokytis graikų - Skaičiai
www.loecsen.com

Lietuvių Graikų
Nulis Μηδέν - midén
Vienas Ένα - éna
Du Δύο - dío
Trys Τρία - tría
Keturi Τέσσερα - téssera
Penki Πέντε - péde
Šeši Έξι - éxi
Septyni Εφτά - eftá
Aštuoni Οκτώ - ohtó
Devyni Εννέα - enéa
Dešimt Δέκα - déka
Vienuolika Έντεκα - édeka
Dvylika Δώδεκα - dódeka
Trylika Δεκατρία - dekatría
Keturiolika Δεκατέσσερα - dekatéssera
Penkiolika Δεκαπέντε - dekapéde
Šešiolika Δεκαέξι - dekaéxi
Septyniolika Δεκαεφτά - dekaeftá
Aštuoniolika Δεκαοκτώ - dekaohtó
Devyniolika Δεκαεννέα - dekaenéa
Dvidešimt Είκοσι - íkosi
Dvidešimt vienas Εικοσιένα - ikosiéna
Dvidešimt du Είκοσιδύο - ikosidío
Dvidešimt trys Είκοσιτρία - ikositría
Dvidešimt keturi Είκοσιτέσσερα - ikositéssera
Dvidešimt penki Είκοσιπέντε - ikosipéde
Dvidešimt šeši Είκοσιέξι - ikosiéxi
Dvidešimt septyni Είκοσιεφτά - ikosieftá
Dvidešimt aštuoni Είκοσιοκτώ - ikosiohtó
Dvidešimt devyni Είκοσιεννέα - ikosienéa
Trisdešimt Τριάντα - triáda
Trisdešimt vienas Τριανταένα - triadaéna
Trisdešimt du Τριανταδύο - triadadío
Trisdešimt trys Τριαντατρία - triadatría
Trisdešimt keturi Τριαντατέσσερα - triadatéssera
Trisdešimt penki Τριανταπέντε - triadapénte
Trisdešimt šeši Τριανταέξι - triadaéxi
Keturiasdešimt Σαράντα - saráda
Penkiasdešimt Πενήντα - penída
Šešiasdešimt Εξήντα - exída
Septyniasdešimt Εβδομήντα - evdomída
Aštuoniasdešimt Ογδόντα - ogdóda
Devyniasdešimt Ενενήντα - enenída
Šimtas εκατό - ekató
Du šimtai διακόσια - diakósia
Trys šimtai Τριακόσια - triakósia
Keturi šimtai Τετρακόσια - tetrakósia
Tūkstantis Χίλια - hília
Tūkstantis penki šimtai Χίλιαπεντακόσια - hiliapedakósia
Du tūkstančiai Δυο χιλιάδες - dío hiliádes
Dešimt tūkstančių Δέκα χιλιάδες - déka hiliádes
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas