Vertimas - Išsiskirti

Mokytis kinų - Išsiskirti
www.loecsen.com

Lietuvių Kinų
Jau vėlu! Aš turiu eiti! 天晚了!我要走了! - tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Gal galėsim vėl susitikti? 我们能再见面吗? - wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Taip, su malonumu 当然,我非常愿意 - dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Aš čia gyvenu 这是我的住址 - zhè shì wǒde zhùzhǐ
Ar tu turi telefono numerį? 有没有电话号码? - yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Taip, štai jis 有,在这里 - yǒu zài zhèlǐ
Man buvo smagu su tavim 和你过得非常愉快 - hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Man taip pat, buvo malonu su tavim susipažinti 我也是,很高兴认识你 - wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Greitai susitiksime 希望我们不久能再相见 - xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Aš taip pat tikiuosi 我也希望是这样 - wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Viso gero! 再见! - zàijiàn
Iki rytojaus! 明天见! - míngtiān jiàn
Iki! 再见! - zàijiàn( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas