Vertimas / Transportas


Mokytis kinų - Transportas
Mokytis kinų - Transportas
www.loecsen.com

Lietuvių Kinų
Atsiprašau! Aš ieškau autobuso stotelės 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Kokia yra bilieto į saulės miestą kaina? 请问到太阳城的车票价格是多少? - qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Atsiprašau, kur važiuoja šis traukinys? 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Ar šis traukinys stoja saulės mieste? 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Kada traukinys išvažiuoja į saulės miestą? 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Kada traukinys atvyksta į saulės miestą? 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Vieną bilietą į saulės miestą, prašau 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Ar turite traukinių tvarkaraštį? 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Autobusų tvarkaraštis 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
Kuris traukinys važiuoja į saulės miestą? 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Šitas 就是这列 - jiùshì zhè liè
Ačiū 谢谢 - xièxiè
Nėra už ką. Geros kelionės! 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Autoservisas 修车库 - xiū chēkù
Degalinė 加油站 - jiāyóu zhàn
Pilną, prašau 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Dviratis 自行车 - zìxíngchē
Miesto centras 市中心 - shì zhōngxīn
Priemiestis 郊区 - jiāoqū
Tai yra didelis miestas 这是个大城市 - zhè shì gè dà chéngshì
Tai yra kaimas 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
Kalnas 一座山 - yīzuòshān
Ežeras 一条湖 - yī tiáo hú
Kaimas 乡村 - xiāngcūn
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas