Mjanmų > Abėcėlė

Abėcėlė : Mjanmų

MjanmųLietuvių
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Kepuraitė
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
Šakutė
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Sveikinimai!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
Aš imsiu žuvį!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Ar nori išmokti naujų žodžių?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Priemiestis
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
Liepa
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Vakarienė
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
Pagalbos punktas
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Sveikinimai!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
Kokia yra vienos nakties kaina?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Gal galėtum pakartoti?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
Aš čia gyvenu
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
Pilną, prašau
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Tik truputėlį
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Jūra
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Taurė
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Trečiadienis
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Autobusų tvarkaraštis
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
Ne, ačiū, esu pavargęs
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Kur norite važiuoti?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Ar turite traukinių tvarkaraštį?
29
စ္သူဝါးနီးယန္း စကားမေျပာတတ္ဘူး
[ Bamar sa kā me pyau tatɁ bū ]
Ne, aš nekalbu birmiečių kalba
30
ိုင္
[ waiN ]
Vyno
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Į tave
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Su daržovėmis
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Kambarys
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
Oras keisis
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
Kepuraitė
39
ျပီ
[ a pa ril ]
Balandis
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
Rugpjūtis
41