Vertimas / Baras


Mokytis vietnamiečių - Baras
Mokytis vietnamiečių - Baras
www.loecsen.com

Lietuvių Vietnamiečių
Baras Quán bar
Ar norėtum išgerti? Em có muốn uống gì không?
Gerti Uống
Taurė Một ly
Su malonumu Rất sẵn lòng
Ką tu užsisakysi? Em dùng gì ?
Ko galima išgerti? Có những đồ uống gì ?
Turime vandens arba vaisių sulčių Có nước suối hoặc nước hoa quả
Vanduo Nước suối
Gal galite pridėti ledukų? Em có thể bỏ thêm đá được không?
Ledukai Đá
Šokolado Sô-cô-la
Pieno Sữa
Arbatos Trà
Kavos Cà phê
Su cukrumi Kèm đường
Su pienu Kèm kem
Vyno Rượu vang
Alaus Bia
Prašau arbatos Làm ơn cho tôi một tách trà
Prašau alaus Làm ơn cho tôi một ly bia
Ko norėtumėte išgerti? Các bạn muốn uống gì?
Dvi arbatas prašau! Cho hai tách trà !
Du alaus prašau! Cho hai ly bia !
Nieko, ačiū Không, cám ơn
Į tave Cạn ly
Į sveikatą! Dzô
Sąskaitą, prašau Cho tôi thanh toán !
Kiek aš moku? Tất cả hết bao nhiêu ?
Dvidešimt eurų Hai mươi euro
Aš vaišinu Hôm nay anh mời
( 0 balsai )

Labai laukiame jūsų pastabų!

Rodyti pastabas