Tulkojums - Skaitļi

Mācīties Čehu valoda - Skaitļi
www.loecsen.com

Latviešu valoda Čehu valoda
Nulle Nula
Viens Jedna
Divi Dva
Trīs Tři
Četri Čtyři
Pieci Pět
Seši Šest
Septiņi Sedm
Astoņi Osm
Deviņi Devět
Desmit Deset
Vienpadsmit Jedenáct
Divpadsmit Dvanáct
Trīspadsmit Třináct
Četrpadsmit Čtrnáct
Piecpadsmit Patnáct
Sešpadsmit Šestnáct
Septiņpadsmit Sedmnáct
Astoņpadsmit Osmnáct
Deviņpadsmit Devatenáct
Divdesmit Dvacet
Divdesmit viens Dvacet jedna
Divdesmit divi Dvacet dva
Divdesmit trīs Dvacet tři
Divdesmit četri Dvacet čtyři
Divdesmit pieci Dvacet pět
Divdesmit seši Dvacet šest
Divdesmit septiņi Dvacet sedm
Divdesmit astoņi Dvacet osm
Divdesmit deviņi Dvacet devět
Trīsdesmit Třicet
Trīsdesmit viens Třicet jedna
Trīsdesmit divi Třicet dva
Trīsdesmit trīs Třicet tři
Trīsdesmit četri Třicet čtyři
Trīsdesmit pieci Třicet pět
Trīsdesmit seši Třicet šest
Četrdesmit Čtyřicet
Piecdesmit Padesát
Sešdesmit Šedesát
Septiņdesmit Sedmdesát
Astoņdesmit Osmdesát
Deviņdesmit Devadesát
Simts Sto
Simts pieci Sto pět
Divi simti Dvě stě
Trīs simti Tři sta
Četri simti Čtyři sta
Tūkstotis Tisíc
Tūkstotis pieci simti Tisíc pět set
Divi tūkstoši Dva tisíce
Desmit tūkstoši Deset tisíc( 0 balsošana )

Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

Parādīt Komentārus